Kasutamistingimused

1.     Üldsätted
1.1.  Veebiportaal  www.looveesti.ee on rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programmi “Spirit” raames Euroopa Sotsiaalfondist
1.2.  Käesolevad reeglid (edaspidi Tingimused) sätestavad www.looveesti.ee veebiportaalis (edaspidi Loov Eesti) osutatavate teenuste ja vahendatava sisu kasutamise tingimused. Kasutades Loov Eestiga seotult teisi teenuseid, rakenduvad nende teenuste suhtes lisaks Tingimustele vastavad teenusepakkuja poolt kehtestatud eeskirjad, tingimused ja teised nõuded.
2.      Vastutus sisu ja teenuste osas
2.1.   Loov Eesti toimetus (edaspidi Toimetus) koostab ja hoiab korras avaldatavat materjali ning annab endast parima, et Loov Eestis leiduv informatsioon oleks ajakohane ja õige.
2.2.   Osa Loov Eestis pakutavast informatsioonist ja teenustest koostab Toimetus ise, osa materjalist on vahendatud sisutarnijatelt ning osa pärineb kolmandatelt osapooltelt ning sisaldab sellekohast viidet.
2.3.   Toimetus ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis võib kasutajale osaks saada Loov Eestis avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega. Toimetus ei oma materiaalseid kohustusi kahju puhul, mis on tekkinud portaali sisust või pakutavatest teenustest.
3.      Kasutajaks registreerimine ja privaatsus
3.1.   Loov Eesti portaali sisu on kasutajale vabalt kättesaadav välja arvatud  Foorumi kasutamine, mis eeldab kasutaja tuvastamist e-maili ja nime teel.
3.2.   Registreerimiselt küsitava informatsiooni esitamine on kasutajale kohustuslik.  Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada.  Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab kasutaja.
3.3.   Toimetus ei kasuta kasutajate kontaktandmeid reklaami ega muu Loov Eesti kasutamisega mitteseotud info edastamiseks, samuti ei lisata kasutajat tema nõusolekuta Loov Eesti postitusnimekirjadesse.
4.      Konfidentsiaalsus ja turvalisus
4.1.   Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras.
4.2.   Teatud juhtudel, kui kasutaja ja Loov Eesti serveri vahel liikuv informatsioon vajab erilist kaitset, kasutame info vahendamisel turvalisuse tagamiseks üldtunnustatud SSL-krüpteerimist.
5.      Kohustused ja vastutus
5.1.   Toimetusel on õigus, kuid mitte kohustus, läbi vaadata ja toimetada materjali, mille kasutaja teeb kättesaadavaks  Loov Eesti kaudu teistele kasutajatele, Foorumi või Sündmuste menüü vahendusel. Kontrollida võidakse materjali vastavust Tingimustele, samuti seda, kas kasutaja tegevus või tema poolt kättesaadavaks tehtud informatsioon ei ole sündsusetu, vastuolus seadusega või muul viisil sobimatu, kas kasutaja kättesaadavaks tehtud materjal ei kujuta riski Loov Eestile või ei sisalda otsest reklaami.
5.2.   Loov Eesti  kaudu teiste teenusepakkujate teenuste kasutamisel peab kasutaja järgima teenusepakkuja poolt kehtestatud piiranguid, nõudmisi ja tingimusi.
5.3.   Kasutaja vastutab iseseisvalt ja täielikult:
5.3.1.      Kasutaja poolt Loov Eesti vahendusel edastavate andmete ja/või materjalide sisu eest ning nende vastavuse eest Tingimustes ja kehtivates õigusaktides sätestatule;
5.3.2.      Teenuste kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest seadusandlusega ettenähtud korras;
5.3.3.      Kahjude eest, mis tekivad kasutajale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Tingimuste rikkumisega Kasutaja poolt;
5.4.   Toimetuse vastutus on piiratud järgnevaga:
5.4.1.      Toimetus ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega, mida võivad põhjustada tekkinud häired Loov Eesti kasutamisel, Toimetusest mitteolenevatel põhjustel andmete edastamisviivitused või mahakustutamised, volitamata isikute juurdepääs Internet-võrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmine selleks volitamata isikute poolt;
5.4.2.      Toimetus ei oma materiaalseid kohustusi juhul, kui kasutajal on pretensioone Loov Eesti kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes.
6.      Rikkumised
6.1.   Toimetusel on õigus tingimusteta ja viivitamatult lõpetada Teenuste kasutamise võimalus, kui kasutaja rikub Tingimustes sätestatut, teavitades sellest Kasutajat.
6.2.   Toimetusel on piirata juurdepääs Loov Eestile nendest arvutitest, millest Toimetus on tuvastanud Loov Eestile  mittesobiva informatsiooni edastamise või Loov Eesti infosüsteemi vastu suunatud tegevuse.
7.      Loov Eesti materjalide kasutamine
7.1.   Loov Eestis sisalduvate artiklite ja muude kirjutiste reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine, levitamine ilma Toimetuse kooskõlastuseta on keelatud. Materjali kasutamiseks saatke e-kiri oma sooviga Toimetuse aadressilinfo@looveesti.ee.
8.      Reklaam Loov Eestis
8.1.   Loov Eesti avaldab kokkuleppel avalikke teenuseid ja loomeettevõtjale suunatud üritusi tutvustavat reklaami. Reklaami avaldamiseks saatke e-kiri oma sooviga Toimetuse aadressil info@looveesti.ee.
9.      Tingimuste kehtivus
9.1.   Toimetusel on õigus ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida Loov Eesti veebiportaali sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest veebileheküljele www.looveesti.ee.
9.2.   Käesolevaga esitatud tingimuste muutmine või täiendamine jõustub pärast uute tingimuste kättesaadavaks tegemisest kasutajale Toimetuse poolt, kas sellekohase teate saatmise või Tingimuste avaldamise kaudu Loov Eesti veebilehel.
9.3.   Võimalike mitmetimõistmiste puhul Tingimuste ja/või nendega kaasnevate info või teenuste kasutamist reguleerivate muude materjalide eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel prevaleerib eestikeelne tekst.
9.4.   Kui mõni Tingimuste säte satub vastuollu Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, jäävad Tingimused muus osas kehtima.