EASi taotlused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse käimasolevad taotlusvoorud

Vaata ka lisaks Toetusvõimalustest abistavat andmebaasi siit.

Starditoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-teeninduse. Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.
Starditoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

Norra-Eesti programm: keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil

PROGRAMMI EESMÄRGID:

1) suurendada Eestis keskkonnasõbralikku ettevõtlust, mis on suunatud informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste ära kasutamisele innovaatiliste lahenduste leidmisel;

2)suurendada neljas valdkonnas (transport ja logistika, energeetika, tootmine ja kaubandus, E-tervis)nutikate IKT lahenduste abil ettevõtete poolt pakutavate keskkonnasõbralike uute või uuendatud teenuste või toodete mahtu.

Põhitoetusskeemi raames toetatakse keskkonnasõbraliku IT-lahenduste väljatöötamist. Toetuse määr põhitoetusskeemis sõltub abi liigist ja projektis osalevate ettevõtete suurusest, varieerudes 25% – 75% .

Loe edasi »