Loov Eestist

Loov Eesti on loomemajanduse arenduskeskus.

Meie missioon on viia Eesti loovus maailma.

Meie inimesed

Juhatuse liikmed: Eva Leemet

Eva Leemet
tegevjuht

Eva vastutab kogu projekti igapäevase juhtimise eest, tegevuste sisulise kvaliteedi ja läbiviimise, aruandluse, lepingu lisade, eelarve eest.  Ettevõtluskonsultandina  aitab leida vastuseid  Loov Eesti konsultandile saadetud küsimustele.

eva@looveesti.ee
+372 501 2558

Tiiu Allikmäe
kommunikatsioonijuht

Tiiu vastutusalaks on Loov Eesti  ja Loov Euroopa kommunikatsiooni korraldamine ja Loov Eesti poolt väljaantavate trükiste  koostamine ja toimetamine.
tiiu@looveesti.ee
+372 505 3085

Kersti Kilg

Kersti on PESA programmi administraator.

kersti@looveesti.ee

+372 5177 502

Kristiina Urb

Kristiina Urb  on Loov Eesti projektijuht ja Loov Euroopa taotluste nõustaja.

kristiina@looveuroopa.ee

+372 5567 8917

+372 588 56622 (Loov Euroopa infotelefon)

MTÜ Loov Eesti lähtub  oma tegevuses ja isikuandmete töötlemisel Eesti Vabariigi Põhiseadusest ja Isikuandmete Kaitse seadusest. Eesti Vabariigi Põhiseaduse  §12 garanteerib kõikide võrdsuse seaduse ees. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Isikuandmete Kaitse seaduse §6 lg-s 2 sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärgikohasuse põhimõttest lähtudes kogutakse isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas.