Ettevõtte arendamiseks

Toetused ning programmid EAS-i ja partnerite poolt

Kui oled veel väikettevõtja, soovitame osaleda ettevõtte arenguprogrammis, mis toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust. See on suunatud eelkõige vähemalt 3 aastat tegutsenud kaheksa või enama töötajaga tööstusettevõtetele või samadele nõuetele vastavale teenindusettevõtetele, mis panustab nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse.

Kasvuettevõtja mentorprogrammi on oodatud 3-5 aastat tegutsenud ettevõtjad, kellel on konkreetsed ja ambitsioonikad eesmärgid ning kes kavandavad tootearendust ja/või planeerivad eksporti. Mentorprogrammi käigus koostatakse kasvuettevõtte tegevuskava ettevaatavalt järgnevaks kaheks aastaks. Lisaks toimub programmis osalejatele erinevaid seminare ja koolitusi, mis samuti toetavad eelnimetatud tegevuskava koostamist ja täiendavate ambitsioonikate plaanide elluviimist tulevikus.

Ettevõtte toodete arendamiseks on võimalik osaleda erinevates EAS- poolt korraldatavates tootearendusprogrammides, (Disainibuldooser, Disaini Meistriklass, Uue Toote Turule Toomise Meistriklass jm), mis on mõeldud vähemalt 3 aastat tegutsenud ettevõttetele ja millel on eesmärk juurutada kaasaegset disainist juhitud tootearendusprotsessi ning mis soovivad turule tulla uute toodete ja teenustega.

Tallinna Ettevõtlusameti poolt jagatavad toetused

Messitoetus on mõeldud Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning FIEdele, kes plaanivad osaleda Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele. Selle eesmärgiks on toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas läbi messidel osalemise.

Toetuse määr: 1000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Toetuse maksimaalne määr on 50% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Ühe ettevõtja osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest on abikõlblikud kulud 900 euro ulatuses (ilma km) taotluse kohta.

Ettevõtlusinkubaatorid

Ettevõtlusinkubaator on ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on noorte ettevõtete stardi- ja arendusriskide vähendamine ning nende konkurentsivõime tõstmine. Selleks pakutakse nõustamis-, koolitus- ja võrgustusteenuseid ning kvaliteetset töökeskkonda alustavale ettevõttele. Lisaks põhiteenustele annavad ettevõtlusinkubaatorid esmaseid individuaalkonsultatsioone ettevõtlusega alustada soovijatele.

Tegevusstatistika lubab väita, et inkubaatoriga liitunud ettevõtted on teistest edukamad – näiteks on inkubaatori ettevõtete ellujäämismäär püsinud stabiilselt üle 90%.

PRIA-lt on võimalik ettevõtte arendamiseks taotleda toetust. Selleks on loodud nõuandesüsteem, mille eesmärgiks on kvaliteetse nõustamisteenuse pakkumisega kaasa aidata põllumajanduslike majapidamiste või ettevõtete jätkusuutliku majandamise ja tulemuslikkuse tõhustamisele. Selleks osutatakse toetuse abil individuaalset nõustamisteenust.

Maaelu arengukava annab võimaluse toetada ka teadmussiirde valdkonna tegevusi, sealhulgas pikaajaliste, kuni 7 aastat kestvate programmide raames. Toetust saab taotleda koolitustegevuste, esitlus- ja teavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamiseks.

Vaata lähemalt pakutavatest toetustest ning avatud taotlusvoorudest: PRIA toetused