Ruumilise muutuse põhise turismi arendamine

   

Klaipėda rakendusülikooli algatatud projekti „Täiskasvanute digitaalne kogemusõpe ruumilise ja kestliku turismi arendamiseks“ eesmärk on suurendada täiskasvanute pädevust kogemusõppemeetodite abil ning luua uusi ja ainulaadseid digitaalseid turismimarsruute, et muuta uuritud piirkonnad ja territooriumid ruumilise ja kestliku turismi arendamise jaoks atraktiivsemaks. Samuti on selle eesmärk tuua loodud ruumilise muutuse põhised turismimarsruudid Läänemere piirkonna turismiturule ja müüa neid edukalt potentsiaalsetele turistidele. See edendab täiskasvanute ettevõtlikkust ja nende konkurentsivõimet turismiturgudel.

Nordplus programmist rahastatud projekt viiakse läbi 2020. aasta oktoobrist  2022. aasta septembrini. Projektipartneriteks on Klaipėda rakenduskõrgkool (põhipartner), Liepāja ülikool ja Kuldīga arenguagentuur (Läti), MTÜ Loov Eesti (Eesti) ja Mobilizing Expertise AB (Rootsi).

     Ruumiline ehk ruumilise muutuse põhine turism on uus ja originaalne turismikontseptsioon, mille on välja töötanud Klaipėda rakendusülikooli turismi õppekava õppejõud ning mis hõlmab uusi algupäraseid alternatiive Lääne-Leedu turismituru konkurentsivõime ja atraktiivsuse suurendamiseks. Ruumiline turism hõlmab piirkondade ajaloo, maastiku, arhitektuuri, ühiskonna, majanduse ja linnade arengu uurimist, tuvastades mitmesuguseid muutuseid, mis on toimunud linna- ja maapiirkondades, samuti loodus- ja kultuurimaastikel. Ruumiliste muutuste tuvastamiseks kasutatakse geograafilisi infosüsteeme, mille abil uuritakse nüüdisaegseid ja vanu kaarte, mitmesuguseid territooriumide ja piirkondade kaarte ning fotosid, millel on kujutatud muutuseid, mis on toimunud ajaloolistes, geograafilistes, majanduslikes, ühiskondlikes, kultuurilistes ja looduslikes tingimustes. Uuritavate territooriumide ruumiliste muutuste kindlaksmääramiseks kasutatakse ruumilise analüüsi meetodeid, millest kõige olulisem on georefereerimine. Projektipartneritele ja täiskasvanute rühmadele korraldatakse kogemusõppe meetoditel põhinev koolitus, mille eesmärk on tuvastada ruumilised muutused, tõlgendada neid asjakohaste ajaloo- ja geograafiateadmiste abil ning arendada kaardistamisoskuseid, et luua ainulaadseid digitaalseid ruumilise muutuse põhiseid kestliku turismi marsruute, katsetada neid praktikas ja tuua need turismiturule. Loodud ruumilise muutuse põhiseid marsruute käsitletakse uute turismitoodetena, mille müük tekitab alternatiivset tulu. See kehtib eriti täiskasvanute puhul, kellel on palju teadmisi, kuid kel puudub oskus töötada digitehnoloogiaga ning kes soovivad seega muutuda turismiturul konkurentsivõimelisemaks, pakkudes potentsiaalsetele turistidele originaalseid turismimarsruute.

     Projekti esimeste tulemustena töötasid Klaipėda rakendusülikooli õppejõud välja ruumilise muutuse põhise turismikontseptsiooni, Liepāja ülikooli õppejõud  metoodika ruumilise muutuse põhiste turismimarsruutide koostamiseks, Kuldīga arenguagentuuri eksperdid arendasid metoodilisi soovitusi seoses loodus- ja kultuurimaastike ning maa- ja linnapiirkondadega, mis sobivad objektide professionaalseks fotografeerimiseks ning Klaipėda rakendusülikooli õppejõud loovad metoodilised ja praktilised suunised ruumiliste muutuste tuvastamiseks geograafiliste infosüsteemide, kaartide, plaanide ja fotodega töötamisel. MTÜ Mobilizing Expertise AB eksperdid töötavad välja metoodikat ruumilise muutuse põhiste marsruutide visualiseerimiseks YouTube‘i platvormil ning MTÜ Loov Eesti arendab suuniseid loodud turismitoote turundamiseks ja müümiseks. Projekti rakendatakse vastastikuse täiendavuse põhimõttel, kus kõik projektipartnerid loovad tulemusi, lähtudes oma pädevusest, mis on vajalik kõikide partnerite ja täiskasvanute kogemusõppe jaoks.

     Kõik projektipartnerid on töötanud välja ruumilise muutuse põhised marsruudid oma piirkondades: Klaipėda rakendusülikooli turismiõppejõud töötavad kestliku turismi arendamise põhimõtete põhjal välja ruumilise muutuse põhised marsruudid „Väljasurnud Klaipėda tramm“ ning „Leedu ja Väike-Leedu kaduvad piirid“. Liepāja ülikooli õppejõud loovad marsruudid „Balti riikide esimene elektritramm“ ja „Sek then natas“. Kuldīga regionaalarenguagentuuri eksperdid arendavad marsruute „Hertsog Jakob Kettleri loss Kuldīgas“ ja „Kuldīga – UNESCO vanalinn“. MTÜ Loov Eesti arendab marsruute „Tallinna kultuurikilomeeter“ ja „Suitsusauna teekond läbi Eesti“.  Mobilizing Expertise AB hooleks on marsruudid „Päästke tulevik“ ja „Rootsi minevikus“. Projekti käigus välja töötatud ruumilise muutuse põhiseid temaatilisi marsruute katsetatakse konkreetsetes piirkondades ning välja töötatud marsruutide kavandamisega seotud metoodilised teadmised antakse edasi täiskasvanute kogemusõppeseminaridel, et suurendada nende pädevust ja nende edukal müümisel turismiturul. Leedu, Läti, Eesti ja Rootsi partnerite loodud koostöövõrgustik suurendab ruumilise muutuse põhise turismi kontseptsiooni tähtsust terves Läänemere piirkonnas.