Raamatupidamine

Raamatupidamiskohuslased on kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning nad peavad lähtuma Raamatupidamise seadusest. Raamatupidamisalast tööd suunab ja annab välja juhendeid Raamatupidamise Toimkond.

Ettevõtted on Eestis jagatud suuruse järgi kategooriatesse: mikroettevõte, väikettevõte, keskmise suurusega ettevõte ja suurettevõte. Sõltuvalt sellest, millisesse kategooriasse ettevõte kuulub, on sätestatud nõuded raamatupidamise aastaaruande koostamisele.

Mikroettevõtte aastaaruanne

Tegija kommentaar

“Kuna mul on professionaalne raamatupidaja, siis pole raamatupidamine mulle muret tekitanud. Samas pean loomulikuks ka ise aru saada, mida need numbrid seal paberil tähendavad – ilma selleta ei kujuta hästi ette, kuidas oma firmat üldse on võimalik juhtida.”

Kriss Põldma
New Vintage by Kriss

Põhimõisted

Ettevõtte asutamisel tuleb koostada algbilanss, kus kajastatakse ettevõtte vara, kohustuste ja omakapitali suurus enne majandustegevuse alustamist.

Raamatupidamiskohuslane peab dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid ning säilitama raamatupidamise dokumente 7 aastat. Majandustehinguid tuleb kirjendada raamatupidamisregistrites algdokumentide (müügiarve, ostuarve, palgaarvestusleht, maksekorraldus jne) või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel. Majandustehinguid kirjendatakse kahekordse kirjendamise põhimõttel vastavalt kontoplaanile. Kontoplaan on ettevõttes kasutatavate kontode loetelu.

Käibemaksukohuslane peab kauba müügi või teenuse osutamise kohta esitama arve 7 päeva jooksul. Arve on dokument, mis sisaldab maksmisele kuuluva summa kalkulatsiooni. Arve võib esitada paberil või kauba või teenuse saaja nõusolekul elektrooniliselt.

Ettevõtja kohuseks on koostada raamatupidamise sise-eeskiri, mis kehtestab kontoplaani, reguleerib majandustehingute dokumenteerimist, registrite pidamist, inventuuride tegemist, aruannete koostamist ning raamatupidamistarkvara kasutamist.

Ettevõtjal tuleb koostada ja esitada majandusaasta aruanne, mis koosneb aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aruandele lisatakse kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek. Raamatupidamise aastaaruande auditi või ülevaatuse kohustuse sätestab Audiitortegevuse seadus (vt 7. peatükk § 91-92).

Majandusaasta aruanne esitatakse äriregistrile elektrooniliselt läbi ettevõtjaportaali.

Tutvu lisaks majandusaasta aruande esitamise juhendiga.

Aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ning lisadest. Bilanss näitab teatud kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali).

Bilanss koosneb kahest poolest: aktivast ja passivast. Ettevõtte varad kajastatakse bilansi aktiva poolel ning kohustused ja omakapital passiva poolel. Kasumiaruanne kajastab ettevõtte majandustulemust, tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit.

Tegevusaruandes antakse ülevaade majandusaasta olulistest sündmustest ja tegevustest, millel on määrav tähtsus ettevõtte finantsseisundi hindamisel.

Raamatupidamise korraldamine

Raamatupidamise korraldamise eest ettevõttes vastutab ettevõtte juht, kes võib raamatupidamisega tegeleda ise, palgata raamatupidaja või kasutada raamatupidamisteenust. Põhinõudeks on aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine ettevõtte finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Raamatupidamist peetakse üldjuhul tekkepõhiselt. Tekkepõhine raamatupidamine on majandustehingute kajastamine vastavalt tehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või välja makstud. Kassapõhist raamatupidamist on lubatud pidada füüsilisest isikust ettevõtjatel. Kassapõhine raamatupidamine on majandustehingute kajastamine vastavalt tehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele. Ettevõtte lõpetamisel koostatakse ettevõtte lõpp-bilanss.

Tegija kommentaar

“Minu ema on minu abiline olnud, et ma õpiks ise raamatupidamise selgeks ja teaks kus, mis käima peab, et kui edaspidi ostan raamatupidamise teenust sisse, siis tean ka ise vajadusel tehtut kontrollida. Alguses võib numbriarvestus keerulisena tunduda, kuid ajapikku saab ka see selgeks.”

Sille Sikmann
Scheckmann

Vaata ka:

Mida tasub teada majandusaasta aruandest, kuidas seda koostada ja esitada?

Pane tähele:

  • pea meeles, et raamatupidamise korraldamise eest vastutab ettevõtte juht;
  • kanna hoolt selle eest, et sinu ettevõtte kõik majandustehingud oleksid dokumenteeritud ja dokumendid korralikult säilitatud;
  • vii ennast kurssi raamatupidamise põhitõdedega, osale koolitustel;
  • kui otsustad teenust sisse osta, tee oma valik referentside põhjal.