Tulundusühistu

Tulundusühistu on äriühing, mille eesmärgiks on ühise majandustegevuse kaudu toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve. Liikmed osalevad ühistus tarbijate, hankijate, tööpanuse või teenuse kasutamise kaudu, st ühistud jaotatakse teenuse liigi järgi (nt tarbijate ühistu, tootjate ühistu). Tulundusühistut reguleerivad Tulundusühistuseadus ja Äriseadustik (kohaldatakse osaühingu kohta käivaid nõudeid).

Ühistu vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Ühistu liikmel varalist vastutust ei ole. Samas võib põhikirjaga ette näha ühistu liikmete täieliku isikliku vastutuse (liikmed vastutavad ühistu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga) või lisavastutuse (vastutus põhikirjaga ettenähtud ulatuses). Lisavastutuse summa peab olema vähemalt 2500 eurot. Kui ühistu liikmetel isiklikku vastutust ei ole, peab tulundusühistu osakapital olema vähemalt 2500 eurot. Tulundusühistu osakapital koosneb ühistu liikmete osamaksudest.

Tulundusühistu asutajateks peavad olema vähemalt kaks isikut. Asutajaks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik.

Asutamiseks sõlmitakse asutamisleping ja kinnitatakse põhikiri, mis on kõigi asutajate poolt allkirjastatud ja notariaalselt tõestatud. Ühistu kantakse äriregistrisse juhatuse avalduse alusel.

Pärast äriregistrisse kandmist võib ühistu vastu võtta uusi liikmeid. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus. Ühistu liikmel on õigus avalduse alusel ühistust välja astuda.

Ühistu ärinimi peab sisaldama sõna «ühistu» ja ühistu tegevusalale viitavat täiendit. Kui ühistu kõik liikmed on ühistud, võib ärinimes kasutada sõna «keskühistu».

Ühistu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl. Ühistut esindab ja juhib juhatus, (kus võib olla üks või mitu liiget) mille valib üldkoosolek.

Ühistul peab olema nõukogu, kui ühistul on üle 200 liikme või kui osakapital on üle 25 000 euro või kui see on ette nähtud põhikirjaga.

Ühistu lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või pankroti välja kuulutamisega. Üldkoosolek peab otsustama ühistu lõpetamise ka juhul, kui liikmete arv on kuue kuu jooksul olnud lubatust väiksem. Osaühing loetakse lõpetatuks alates kande tegemisest äriregistrisse. Sundlõpetamine jõustub kohtulahendi jõustumisega. Lõpetamisel viiakse läbi likvideerimismenetlus.