Tööstusomand

Tööstusomand tähendab õigusi patentidele ja kasulikele mudelitele, kaubamärkidele, tööstusdisainilahendustele jne. Tööstusomandi valdkonnaga tegeleb Patendiamet ning tööstusomandi õigusi reguleerivad mitmed seadused. Õigus tööstusomandile tekib registreerimisega Patendiametis. Ainuõigus registreeritud tööstusomandile kuulub isikule, kes on omanikuna registrisse kantud.

Patent

Patendiga võib kaitsta mis tahes tehnikavaldkonna leiutisi, kui need vastavad patentsuse kriteeriumidele. Leiutis on patentne, kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav. Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine (ka bioloogiline aine) või nende kombinatsioon. Patendi väljaandmine tähendab leiutise registreerimist patendiregistris. Patenti saab taotleda leiutise autor ja tema õigusjärglane. Autorsus on tähtajatu ja seda ei saa müüa, kuid autori varalised õigused on võõrandatavad ja pärandatavad. Autoril on õigus saada õiglast tulu leiutisest saadava tulu arvel. Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates ning patenditaotluse ja patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõiv iga kehtivusaasta eest.

Kasulik mudel

Kasulik mudel on leiutis, mis on uudne, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav. Kasuliku mudelina saab kaitsta seadet, meetodit ja ainet. Leiutis saab õiguskaitse kasuliku mudelina registreerimisel kasulike mudelite registris. Kasuliku mudeli omanikul on ainuõigus kasutada kasuliku mudeli õiguskaitsest tulenevaid õigusi ja keelata teistel isikutel nende õiguste kasutamist. Keegi ei tohi omaniku loata valmistada, kasutada, levitada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud tooteid ning kasutada või pakkuda kasutamiseks kasuliku mudelina kaitstud meetodit.

Kasuliku mudeli registreerimistaotlus esitatakse Patendiametile ning taotluse esitamise eest tasutakse riigilõiv kahe kuu jooksul. Registreering kehtib neli aastat alates taotluse esitamise kuupäevast. Registreeringu kehtivust võib pikendada kasuliku mudeli omaniku taotluse alusel esmalt neljaks aastaks ja hiljem veel kaheks aastaks. Kasuliku mudeli omanik võib oma õigused täielikult või osaliselt teisele isikule üle anda, oma õigustest loobuda või kasuliku mudeli pantida. Kasulik mudel võib üle minna kasuliku mudeli omaniku õigusjärglasele tingimusel, et registreering registris on kehtiv.

Kaubamärk

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa/teenust teise isiku samaliigilisest kaubast/teenusest. Õigus kaubamärgile tekib kaubamärgiomaniku kandmisel kauba- ja teenindusmärkide registrisse. Kaitstav kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav. Kaubamärgiomanik on kohustatud registreeritud kaubamärki kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Registreeritud kaubamärgi suhtes hakkab kehtima õiguskaitse alates registreerimistaotluse esitamisest ja kehtib 10 aastat. Kaubamärgi kehtivusaega võib omaniku nõudel pikendada 10 aasta kaupa. Kaubamärki saab võõrandada või sellest loobuda kas kõigi või osade kaupade või teenuste suhtes.

Loe lisaks: kaubamärgid.

Tööstusdisainilahendus

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus. Õiguskaitse saab tööstusdisainilahendus, mis on uus, eristatav ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid. Õigus tööstusdisainilahendusele tekib registreerimisega tööstusdisainilahenduste registris. Tööstusdisainilahenduse autor on isik, kes oma loomingulise tegevusega on lahenduse loonud. Autorsus on võõrandamatu ja tähtajatu. Autori varaline õigus tähendab õigust õiglasele osale tööstusdisainilahendusest saadavast tulust. Seda õigust saab võõrandada ja pärida.

Loe lisaks: tööstusdisainilahendused

Nõuandeid ja abi tööstusomandi õiguste taotlemiseks saab Patendiametist.