Juhtimine

Juhtimist on defineeritud mitmeti. Siinkohal on esitatud üks võimalik variant:

juhtimine on eesmärkide saavutmine teiste inimeste kaudu, st juht suunab töötajate tegevusi nii, et nad saavutaksid ettevõtte eesmärgid.

Juhtimistegevustena on sagedamini välja toodud plaanimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine.

1. Plaanimine on ettevõtte eesmärkide püstitamine. Strateegiline plaan annab ettevõtte tegevusele suuna, sisu ja tähtajad. Eesmärgid püstitatakse ajamõõtmest lähtuvalt. Strateegilised ehk pikaajalised eesmärgid planeeritakse enamasti 5-10 aastaks ning need tulenevad ettevõtte visioonist, missioonist ja väärtustest.

Visioon kirjeldab, kuhu ettevõtte liigub, millisena soovitakse näha ettevõtet tulevikus.

Missioon selgitab ettevõtte tegevuse põhimõtteid ning toob välja ettevõtte eripära. Missioon peaks olema sõnastatud lühidalt, selgelt ja tähelepanu äratavalt.

Väärtused on põhimõtted, mida ettevõttes järgitakse (nt usaldusväärsus, kliendi austamine, kvaliteetne tulemus jne). Väärtuste kujundaja on ettevõtte juht ning tema ülesandeks on kujundada vastavalt neile väärtustele ka ettevõtte töötajate suhtumist ja hoiakuid.

2. Organiseerimine on eesmärkide saavutamise strateegia kavandamine – st, et tuleb leida teed, kuidas jõuda seatud eesmärkideni. Organiseerimise käigus kavandab juht vajalikud töökohad ja kujundab organisatsiooni struktuuri, mis toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist.

Strateegiliste eesmärkide täitmiseks kavandatakse lühemaajalised plaanid, kus määratletakse konkreetsed tegevused, mille elluviimiseks on planeeritud vajalikud ressursid ja ajaline mõõde (lähiaastateks, lähikuudeks).

Strateegiline planeerimine on pidev protsess. Strateegilise plaani elluviimiseks kaasab ettevõtte juht vajalikke osapooli ning võtab vastu otsuseid, mis on kooskõlas strateegilise plaaniga. Loe lisaks: strateegiline planeerimine.

3. Eestvedamine on töötajate motiveerimine ja inspireerimine ühiste eesmärkide nimel pingutama. Oma tegevusega suunab ja julgustab juht kõiki töötajaid saavutama parimat võimalikku tulemust. Juht peab olema ettevõtte väärtuste kandja ning tema käitumine ja suhtlemisviis töötajatele eeskujuks.

Loe lisaks: eestvedamine

4. Kontrollimine on saadud tulemuste hindamine. Juht võrdleb ettevõtte tulemusi püstitatud eesmärkidega. Nii on võimalik saada ülevaade ettevõtte hetkeseisust ning välja selgitada võimalikke vigu. Oluline on kontrollida finantsressursside kasutamist, st võrrelda kulutusi kavandatud eelarvega.

Juhi rollid

Sageli on loomeettevõtjad ettevõtte kasvule vähe orienteeritud ja uute töökohtade loomist ei planeerita. Tihti puudub neil kogemus organisatsiooni kujundamiseks. Paljud väikeettevõtjad leiavad, et lihtsam on vajalikud tööd ise ära teha ka siis, kui ettevõte kasvab ja võiks palgata uusi töötajaid.

Kui juht on huvitatud oma ettevõtte arenemisest ja kasvamisest, siis peab ta märkama, millal on ettevõte jõudnud sellisesse arengufaasi, kus tegevuse laiendamiseks tuleks palgata uusi töötajaid.

Tööandjaks olemine toob kaasa vastutuse töötajate eest ning vajaduse asuda liidri rolli. Liidriks olemine tähendab visiooni omamist ja inimeste juhtimist vastavalt ettevõtte strateegiale.

Ettevõtte juhil tuleb täita mitmeid erinevaid rolle. Alljärgnevalt on kirjeldatud neist olulisemaid:

eestvedaja rollis vastutab juht töötajate valiku, värbamise, motiveerimise, tunnustamise ja juhendamise eest. Ta peab looma töötajatele kaasaegsed töötingimused ja varustama vajalike töövahenditega.

info jagaja rollis peab juht olema kõige paremini informeeritud isik ettevõttes. Selleks tuleb koguda teavet ettevõtte sees, suhelda töötajatega, uurida aruandeid jm ning olla kursis ka väljastpoolt tuleva infoga, mis puudutab ettevõtte tegevusvaldkonda. Juht peab kindlustama teabevahetuse ettevõttes, ta peab töötajatele tutvustama vajalikke juhendeid ja reegleid (ohutus- ja töötervishoiu nõuded, töökorralduse reeglid).

otsustaja rollis teeb juht strateegilisi otsuseid, mis soodustavad ettevõtte arenemist ning otsustab, kuidas kasutada ettevõtte ressursse (seadmed, finantsid jm). Ta suhtleb ja sõlmib lepinguid teiste ettevõtete ja asutustega ning lahendab vajadusel probleeme.

Tähtis on juhi erinevaid rolle tunda ja kasutada. Hea juht teab, millal missugune roll tuleb võtta.

Pane tähele!

  • täienda ja arenda oma juhtimisoskusi – kasva juhiks;
  • õpi tundma ja kasutama juhi erinevaid rolle;
  • jaga infot;
  • arenda oma suhtlemisoskusi, et võiksid olla hea juht ja koostööpartner;
  • planeeri kompetentside vajadus tulevikuks – töökohtade loomine;
  • paku töötajatele motiveerivat töökeskkonda.