Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine ja loomeettevõtlust toetava ökosüsteemi arendamine Gruusias

Projekti raames tõstetakse teadlikkust loomemajanduse arendamise vajalikkusest, võimalustest ning kasust riigi majandusele eesmärgiga tõhustada ettevõtluspotentsiaali Gruusia kultuuri- ja loomesektorites ning kasvatada innovaatiliste ettevõtete ja kasutatavate lahenduste osakaalu. Projekti käigus viiakse läbi Gruusia loomemajanduse valdkonna võtmepartnerite koolitused ning praktilised töötoad (Loomeettevõtluse Akadeemia), käivitatakse loomemajanduse võrgustik. Samuti viiakse ellu esimene piirkondlik Creative Business Cup, millega pannakse alus ettevõtlusvõistluse järjepidevaks toimumiseks Gruusias ja tema lähimates naaberriikides.

MTÜ Loov Eesti on alates 2009.aastast tegelenud loomemajandusealase teadlikkuse tõstmisega Eestis. Loov Eesti visiooniks on olla esimeseks kontaktiks kõigile, kes tunnevad huvi Eesti loomemajanduse keskkonna ja siin tegutsevate institutsioonide kohta. Loov Eesti aktiivne tegevus Baltimaades, Skandinaavias ja Euroopa Liidus, nii võrgustike arendaja, kui aktiivse partnerina ei ole jäänud märkamata ning Loov Eesti on Euroopa loomemajanduse edulugu!

Creative Initiatives on esimene organisatsioon Gruusias, mis on aktiivselt asunud arendama loomemajanduse valdkonda. Organisatsiooni tegevusel on ka Gruusia Kultuuriministeeriumi toetus. Käesolev projekt on avalöögiks pikemaajalisele koostööle nii projekti partnerite, kui laiemalt projekti käigus tekkiva võrgustiku liikmete vahel, sest ka riiklikul tasandil on Gruusia Kultuuriministeerium seadnud üheks prioriteediks loomemajanduse valdkonna arendamise ja alustava ettevõtluse toetamise.

Valdkonna arenguks käivitatavad protsessid võtavad aega ning esimesed tulemused on näha 2-3 aasta pärast kui projekti koolituste raames saadud teadmisi on Gruusias reaalselt rakendatud.

Creative Business Cup elluviimine on esmakordne ning loob eeldused selle rahvusvahelise ettevõtlusvõitluse regionaalsete voorude elluviimiseks edaspidi.

Loomemajanduse arendamine on Gruusias nimetatud prioriteetseks tegevuseks. Protsessi veab (sarnaselt Eesti kogemusele) riigi kultuuriministeerium, kuid sellesse on kaasatud ka majandusministeerium,  kohalikudomavalitsused kui teised loomesektorite esindusorganisatsioonid. Algatus käesoleva projekti elluviimiseks tuli Gruusia poolt, loomemajanduse arendamise prioriteetsus on ära toodud Gruusia kultuuripoliitika koostamise tegevuskavas.

Lisaks on käesoleval hetkel Gruusia Kultuuriministeeriumis koostamisel programm „Loov Gruusia“, mille elluviimisele aitavad kaasa käesoleva projekti raames kavandatud koolitused.

Sarnaselt teiste Euroopa riikide (sh Eesti) kogemusele loomemajanduse arendamisel, puutub Gruusia kokku sarnaste probleemidega, mis olid aktuaalsed Eestis. Probleemiks on kultuurivaldkonna olukord ja vähene jätkusuutlikkus – vähe investeeringuid, iganenud metodoloogiad, nõrk seos ettevõtluse ja ümbritsevate kogukondadega, turismipotentsiaali vähene kasutamine, madalad palgad, hariduse mittevastavus tegelikele vajadustele, madal teadlikkus, informatsiooni (sh statistika) puudumine ja kõige eelneva tulemusena ka nõrk ettevõtlusaktiivsus kultuuri- ja loomevaldkondades, samuti praktiliselt puudub koostöös loomemajanduse ja teiste valdkondade ettevõtjate vahel (nn spillovers). Projekt lähtub Euroopa Liidu loomemajanduse ekspertgrupis välja töötatud mudelist, mis põhineb 28 liikmesriigi kogemusel. Selles on kolm olulist tasandit:

I. Eeltingimuste loomine – teadlikkuse tõstmine, võrgustike ehitamine, oskuste ja teadmiste andmine, info kogumine ja strateegiliste partnerluste loomine;

II. Loomemajanduse valdkonna arendamine – teadmiste ja oskuste arendamine, taristu väljaarendamine, loomeettevõtluse toetamine, sh loomeinkubatsiooni rakendamine, finantseerimisallikate mitmekesistamine, sh loomeosakute rakendamine, võrgustike ja klastrite arendamine ja ekspordi soodustamine; III. Loomemajanduse ja teiste valdkondade kokku viimine, koostöö hariduse, teaduse, ettevõtluse, turismi, kohaliku arengu, välissuhete jm. valdkondades.

Projekti otsesed kasusaajad on koolitustel osalevad erineva tasandi organisatsioonid (üle 80 riiklikult finantseeritud arenguagentuuri, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, vastavad ministeeriumite allasutused, ettevõtjad ja loovisikud), sealhulgas otsene projektipartner Creative Initiatives. Koolitustel osalejad saavad teadmisi loomemajanduse ökosüsteemide arendamisest Eesti näitel nii õppevisiidi käigus Eestisse kui Gruusias läbiviidava Loomeettevõtluse Akadeemia4 raames. Lisaks sellele õpib Creative Initiatives Loov Eesti kogemusest kommunikatsioonikanalite ja partnervõrgustiku ülesehitamisel ning saab võtta kasutusse Loov Eesti loodud tööriistu esimese piirkondliku Creative Business Cup’i elluviimisel, et seda edaspidi iseseisvalt teha.

Otsesed kasusaajad osalevad projekti raames toimuvatel koolitustel ja töötubades, samuti osalevad nad aktiivselt projektiga seotud teavitustöös, vahendades projektist saadud teadmisi ja oskusi edasi sektoris laiemalt.

Lisaks sellele osalevad Gruusia võtmeorganisatsioonide esindajad õppevisiidil Tallinnasse, et tutvuda Eesti loomemajanduse ökosüsteemi ja Loov Eesti poolse kogemusega Creative Business Cup’i korraldamisel kohapeal. Samuti luuakse esmane kommunikatsiooniplatvorm loomemajandusalase teadlikkuse tõstmiseks Gruusias, mida saavad kasutada nii projekti otsesed kui kaudsed kasusaajad.

Loomemajanduse valdkonna arendamine Gruusias algas septembrikuus teadlikkuse tõstmise ümarlaudadega Batumis, Kutaisis ja Tbilisis. Aitasime läbi viia Creative Business Cupi  Gruusia rahvuslikku eelvooru.

2016. aasta oktoobri alguses oli meil hea meel Gruusia kolleege õppevisiidil Eestis võõrustada. Näitasime, kus ja kuidas Eestis loomeettevõtted toimetavad. Käisime Kultuuriministeeriumis, Tartu Loomemajanduskeskuses, SPARKis, BuildUtis, Aparaaditehases, Tallinna Loomeinkubaatoris, Eesti Disaini Majas, Telliskivi loomelinnakus, Pöffis, TMWs, Garage48s, Velvetis, Vaba Laval. Aitäh vastuvõtjatele-võõrustajatele.

13. oktoobril 2016 korraldasime Tallinnas Gruusia delegatsioonile kommunikatsiooni õppepäeva, kus jagasime oma parimaid praktikaid ja õpetasime kasutama kaasaegseid infokanaleid (looma uudiskirja, registreerimisvorme jms)

Detsembris 2016 aitasime Gruusias läbi viia  TeamLabi  osalesime aktiivselt Gruusia loomemajandust analüüsival rahvusvahelisel konverentsil .

    

TeamLab Georgia Workshop – work in teams with mentors

Posted by Creative Georgia on 10. detsember 2016. a.

19.-22 aprillil 2017 viisime Tbilisis koostöös Creativity Labi ja CBC Gruusiaga  läbi rahvusvahelise treeningkursuse “Creative Entrepreneurship Academy 2017“ teemal Designing Creative Ecosystems and Businesses. Kutsusime kokku kohalike investorite ümarlaua ja selgitasime  neile loomemajandusse investeerimise olulisust.

Akadeemiale järgnes Garage48 hackathon.

Kohtusime Tbilisis ka Creative Georgia  tiimiga ning jagasime terve päeva jooksul kogemusi, kuidas sellist oraganisatsiooni üles ehitada.

Mais kutsusime Gruusia kolleegid osa saama Tallinnas peetud Loomemajanduse Akadeemiast ja sellele järgnenud häkatonist.

 

Oktoobris 2017 osalesid Gruusia kohaliku Creative Business Cup´i eelvooru parimad meeskonnad Tallinnas  võistlust ettevalmistavas treeninglaagris. Külastati ka eesti e-showroomi ja ja tutvuti Fundwise ning Funderbeam tegevustega.

 6. märtsil kirjutasid Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet ja Loov Gruusia (Creative Georgia) direktor Ana Riaboshenko Tbilisis alla koostöömemorandumile.

Vastavalt koostöömemorandumile on mõlemad pooled valmis koostööks, et arendada ühiselt loomemajandust nii Eestis kui ka Gruusias.

Koostöö kahe organisatsiooni vahel käib juba hooga – kuni 10. märtsini toimuvad kolmes Gruusia linnas TeamLab’id. Need on ühepäevased töötoad, kus arendatakse loovatest ideedest ärimudelid ja moodustatakse meeskonnad. Eesmärgiks on uute innovaatiliste äriideede valideerimine, meeskondade loomine, tootearendus ja ärimudeli loomine.

Loov Gruusia Facebooki event on leitav SIIT.

TeamLab’i kohta saad lugeda täpsemalt SIIT.

Eesti Televisioon kajastas TeamLabe ka oma saates Eesti jälg Gruusias

Gela Andrew Suli interview 2018, about Creative Business cup in Georgia

4. aprillil 2018 pidasime Tbilisis Loomemajanduse Akadeemiat teemal Designing Creative Cities Regions and Businesses.

5. aprillil järgnes sellele Bootcamp Eesti mentorite juhendamisel . Kohal oli 8 meeskonda.

6. aprillil oli 4. parimal meeskonnal võimalus osaleda mentorsessioonidel

23.-26. mail osalesid Gruusia TamLabide ja Hackhatonide võitjad Tallinnas Latitude 59 konverentsil ja tutvustasid oma ideid Eesti investorpaneelile.

Koostöös Creative Business Cupiga viidi Tbilisis läbi Welcome Challenge.

2019

20-24. jaanuarist võõrustame Creative Georgia ja Creative Caucasus eestvedajaid ning tutvustame neile Eesti loomemajanduse ökosüsteemi ning koolitame koolitajaid. GRU programm Tallinnas

21. jaanuaril viis Indrek Maripuu  Loovusaidas läbi koolituse, et Gruusias saaks läbi viima hakata InnoLab´e

2019. aasta TeamLabid peeti Thbilisis, Batumis ja Zugdids  10.-17 märtsil

4. aprillil pidasime Thbilisis järjekordset Creative Entrepreneurship Academyt teemal festivalide majanduslik mõju.

Eva Leemet ja Gela Andrew Suli andsid sel teemal ka Gruusia riigitelevisioonile intervjuu (alates 52;50)

https://1tv.ge/video/akhali-dghe-4-aprili-2019/

Vaata kava

« kohta 3 »

5. aprillil osales 10 Gruusia start-uppi mentorsessioonidel Bootcampis

« kohta 2 »

6. aprillil sai 6 parimat võimaluse oma ideid edasi arendada ja 4 neist saavad sõita oma ideid tutvustama Tallinnasse Latitude 69 konverentsile.

15. mail 2019 panid Loov Eesti programmi läbinud ja projektis välja valitud Gruusia start-up tiimid Eestis  oma oskused proovile tutvustades oma ideid ekspertide kogule, kes kuulas tähelepanelikult ja andis oma küsimuste kaudu veel suuniseid, millele võiks veel mõelda ja kuidas oma ideed edasi arendada.

2020

20.jaanuaril 2020avasime piirkonna esimese veebipõhise startup kiirendi Gruusias.

PESA Virtual Academy on 12 nädalat vältav programm, kus startup ettevõtted saavad iseseisvalt videoloengute kaudu omandada teadmisi oma ettevõtte arendamiseks. Iganädalased kodutööd, mis oma sisult tähendavad olulisi otsuseid ettevõtte kujundamisel, ja kord kuus toimuvad praktilised töötoad ning mentorkohtumised tagavad motiveeritud meeskonnale turvalise kiirenduse startup-i arendamisel.

         

4. veebruaril said PESA Virtual Academy meeskonnad Tbilisis kokku, et üheskoos viimistleda oma ärimudeleid.

3. ja 4. märtsil 2020 aitasid Markko Karu ja Aive Hiiepuu viimistleda PESA Virtual Academy õppurite müügi- ja turundusoskusi.

PESA Virtual Academy teine lend õppis ZOOMi vahendusel 14.septembrist 2020-30. novembrini 2020 .

Lisaks koolitustele ja mentorsessioonidele olid väga populaarsed Kella viie teeks kutsutud vabas vormis peetud sessioonid, kus vahetati kogemusi Eesti ettevõtjatega.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest