Mis on Loov Eesti

Loov Eesti on loomemajanduse arenduskeskus.

Meie missioon on loova mõtlemise osakaalu suurendamine ettevõtete poolt müüdud toodete ja teenuste hinnas ning Eesti majanduses laiemalt.

Meie inimesed

Eva Leemet – Loov Eesti tegevjuht, eva@looveesti.ee

Kersti Kilg – PESA projektijuht, finantsjuht, kersti@looveesti.ee

Grete Kodi – Loov Euroopa projektide taotluste ekspert, grete@looveuroopa.ee (lapsehoolduspuhkusel)

Kristiina Urb – Loov Euroopa projektide taotluste ekspert

Tiiu Allikmäe – Loov Eesti kommunikatsioonijuht, tiiu@looveesti.ee

Karl Vetemaa – kommunikatsioonispetsialist, karl@looveesti.ee

MTÜ Loov Eesti lähtub  oma tegevuses ja isikuandmete töötlemisel Eesti Vabariigi Põhiseadusest ja Isikuandmete Kaitse seadusest. Eesti Vabariigi Põhiseaduse  §12 garanteerib kõikide võrdsuse seaduse ees. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Isikuandmete Kaitse seaduse §6 lg-s 2 sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärgikohasuse põhimõttest lähtudes kogutakse isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas.