Tooteidee otsimine ja valimine

Ideede otsimine

Tootearendus on protsess, mis algab ideede otsimisest ja lõpeb uue toote/teenuse turuletoomisega. Uus toode/teenus võib olla muudatuste tegemine olemasolevas tootes või täiesti uue toote väljaarendamine.

Ideede otsimine on protsess, mille käigus otsitakse süsteemselt ettevõtte eesmärkidele vastava uue toote ideid. Selleks võib korraldada oma töötajatega ajurünnakuid, kasutada klientidelt saadud tagasisidet või uuringute andmeid. Oluline on kokku koguda võimalikult palju ideid neile esialgu hinnangut andmata.

Ajurünnak võib toimuda nii individuaalselt kui ka rühmas. Rühmas toimuva ajurünnaku puhul on tähtis mitte kritiseerida ühtegi ideed, ka neid, mis esmapilgul tunduvad utoopilised. Ajurünnakut juhib rühmajuht, kes aitab keskenduda probleemile ning tema ülesandeks on ka ohjeldada kritiseerimist ja hinnangute andmist.

Tarbija arvamusi ja vajadusi saab koguda küsimustike abil. Küsimustikke on võimalik edastada toote ostmisel, telefoni või interneti teel. Oluline on esitada õigeid küsimusi. Ideid saab koguda ka turu-uuringu abil või kasutades väliseid kanaleid (tarnijad, turustajad jne). Samuti võivad ideede allikateks olla näitused ja messid.

Idee valimine

Valimisetapis sõelutakse välja sobivad tooteideed ja kõrvaldatakse perspektiivitud. Seejärel saab keskenduda parimate ideede uurimisele. Lähtuda tuleks eelkõige tarbijate vajadustest, turupotentsiaalist, ettevõtte ressurssidest ja konkurentsist. Tooteideede sõelumiseks võib kasutada mitmeid meetodeid:

– sõelumine turundusstrateegiast lähtudes tähendab, et sõelumisel võetakse aluseks turundusstrateegia, mis tuleneb ettevõtte turunduseesmärkidest ja põhineb turuanalüüsil;

– sõelumine ettevõtte käibe ja tulukuse miinimumtasemest lähtudes – tooteideid hinnatakse kasumlikkusest lähtuvalt;

– sõelumine tulevaste tarbijate abiga – st uuritakse, kas tarbijad on tooteideest huvitatud.

Tooteidee sõelumine peab aitama välja selgitada, kas tooteidee on teostatav ja tasuv.