Idee analüüsimine ja tootekonseptsiooni arendamine

Idee analüüsimine

Kui sobiv tooteidee on olemas, tuleb analüüsida selle läbimüüki, turuosa ja kasumlikkust. Selleks tuleb teha majandus-, turundus- ja tootmisanalüüs.

Majandusanalüüsi käigus selgitatakse välja uue toote tasuvus. Selleks hinnatakse kõiki toote käivitamiseks vajalikke kulusid ja investeeringute mahtu ning selgitatakse välja uue toote tasuvusaeg. Tasuvusaeg on ajavahemik, mille jooksul projektist laekuvad tulud katavad alginvesteeringu. Finantsprognooside koostamisel on abiks IPlanner

Turundusanalüüsi käigus hinnatakse uue toote nõudlust, müügimahtu ja konkurentsi. Müügimahu hindamisel võetakse aluseks toote elutsükkel (ajavahemik toote kavandamisest kuni tootmise lõpetamiseni) ning hinnatakse tarbijakäitumist.

Tootmisanalüüsi käigus tehakse kindlaks, kas uus toode vastab olemasolevatele tootmisvõimalustele ning kas tootmine on lihtne või keerukas. Hinnatakse ka tööjõu ja materjalide kättesaadavust ning turule toomise ajakulu.

Tootekontseptsiooni arendamine

Selles etapis töötatakse välja tootekontseptsioon. Selleks tuleb määratleda sihtturg, tarbijad ja konkurendid ning koostada turustrateegia; kalkuleerida tootearenduseks vajalikud ressursid. Vajalik on teha kindlaks ka toote tehniline teostatavus ning valmistada näidiseksemplar ning kavandada testimine.

Seejärel toimub kontseptsiooni testimine, mille käigus hinnatakse tarbijate reageeringuid tooteideele enne selle tegelikku väljaarendamist. Hinnatakse mitut ühel tooteideel põhinevat kontseptsiooni.

Tarbijate hinnanguid saab koguda küsitluste või vestluste kaudu, tehes kindlaks kui tõenäoline oleks ostukavatsus või soov toodet proovida.

Tootekontseptsioone võib hinnata positsioneerimise teel, kus kontseptsioonid pannakse samasse keskkonda sarnaste kontseptsioonide või toodetega.

Kontseptsioone saab hinnata ka proovimise teel, kus tarbijad hindavad kontseptsiooni ja toodet ning tulemusi võrreldakse omavahel.