Ettevõtlusega alustamiseks

Soovitame kindlasti  eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikutel või tegevusega äsja alustanud ettevõtjatel läbida Maakondlike Arenduskeskuste  poolt pakutava alustava ettevõtja baaskoolituse, mis aitab omandada ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada praktilisi teadmisi oma ettevõtte rajamiseks.

Alustava ettevõtja baaskoolitus: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõte ja alustamaks tegutsemist ettevõtluses.

Ühe koolituse maht on 8 päeva (56 akadeemilist tundi), millele lisandub iseseisva koduse töö maht. Ühel nädalal on kuni 2 koolituspäeva, seega toimub koolitus ca 1-2 kuu jooksul.

Koolitus keskendub eelkõige järgmistele teemadele: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes; Turundus ja müük; Tootearendus ja teenuse disain; Finantsjuhtimine ja -planeerimine; Juhtimine

Töötukassa pakub ettevõtluse alustamise toetust, mis on rahaline abi (praegu kuni 4474 eurot) ja mille eesmärk  on motiveerida ning toetada ettevõtlusega alustamist.

Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana.
Eesti Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes: on vähemalt 18-aastane ja on läbinud ettevõtluskoolituse või kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.

Alustaval ettevõtjal on võimalik taotleda ka Starditoetust: Starditoetuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Alates 1. aprillist 2019 rakendab starditoetuse meedet EAS asemel Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).
Toetustaotlusi ja rahastatud projektide maksetaotlusi, aruandeid, muutmistaotlusi ning infot tuleb alates 1. aprillist esitada RTK-le E-toetuste keskkonna kaudu.

Programmi oodatavaks tulemuseks on uute ettevõtete tekkimine ja kõrgem ellujäämise määr läbi starditoetuse.

Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab, on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule.

Kes saab toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõte,

 • milles teine juriidiline isik võib omada kuni 25% osalust,
 • puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega
 • vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot

Starditoetuse puhul:

 • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud,
 • kes loob vähemalt ühe aastaringse täistööajaga töökoha,
 • kelle ärimudel on läbimõeldud,
 • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis,
 • kelle ettevõtte äritegevus on suunatud kasumlikkuse saavutamisele toetuse saamise perioodil,
 • kes ei toeta oma ettevõtlust isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt (nt tasuta või turuhinnast madalama hinnaga isikliku vara kasutamine või turuhinnast madalama tasuga sugulaste jt seotud isikute palkamine)

Kui suur on toetus?

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja vähemalt 20% omafinantseering.

Pane tähele:

 • kasuta toetuste taotlemisel konsultantide abi;
 • toetuse taotluse ettevalmistamisel analüüsi põhjalikult oma võimalusi ja vajadusi;
 • kaalu võimalust liituda loomeinkubaatori, loomemajanduskeskuse või loovklastriga;
 • võimalusel kaasa oma projekti partnereid – üheskoos on kergem!

Kui vajad nõu ettevõtte arenduste käivitamiseks oma ala parimatelt spetsialistidelt, võib abi olla EASi poolt pakutavast Innovatsiooniosaku toetusest.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ning ülikoolide ja katselaborite, samuti insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam suudavad teenuseosutajad pakkuda kliendikeskseid lahendusi. Projekti lõpptulemus peab panustama uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

Maksimaalne toetuse suurus on 4000€, omafinantseering vähemalt 20%.