18. juulil jõustusid määruse „Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord” muudatused

19. juuli, 2011

altLoomeettevõtluse ergutamisele suunatud programmi raames asutakse muuhulgas toetama ka ekspordi edendamisele suunatud ühistegevusi. Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Kui varasemalt oli fookus loomeettevõtlust toetavate tugistruktuuride loomisel eelkõige nende investeeringute toetamise näol (hoonete ehitamine ja renoveerimine, muu materiaalse baasi loomine), siis nüüdsest keskendutakse tugistruktuuride võimekuse tugevdamisele sisuliste tegevuste elluviimise toetamise läbi. Investeeringuid tegevuskeskkonna arendamiseks ja materiaalse vara soetamiseks enam ei toetata, kuid loomeettevõtjatele luuakse nüüd paremad võimalused ekspordi edendamisele suunatud ühistegevuste elluviimiseks ning arenduskeskustel saab selles olema eestvedaja roll.

Ligikaudu kahe aasta jooksul on arenduskeskuste ja inkubaatorite näol loodud tugev ja toimiv alusbaas loomeettevõtluse edendamiseks ja loomeettevõtjate suutlikkuse tõstmiseks. Järgmiseks suuremaks eesmärgiks on hakata senisest jõulisemalt panustama loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamisse. Seetõttu asutakse toetama arenduskeskuste poolt algatatavaid ja elluviidavaid tegevusi, mille tulemusena sisenevad loomeettevõtjad uutele turgudele väljaspool Eestit ning suurendavad seeläbi oma müügitulu ekspordist. Lisaks toetatakse nüüd ka loomeettevõtjate ja arenduskeskuste ühiseid õppereise väljaspool Eestit asuvasse organisatsiooni kogemuste ja praktikatega tutvumise eesmärgil. Õppereis peab sisaldama ka sihtkohas toimuvat seminari või koolitust.

Käesoleva programmi raames ei rahastata enam inkubatsiooniteenuse osutamist ja muid loomeinkubaatorite poolt elluviidavaid tegevusi, kuna loomeettevõtjatele spetsialiseerunud inkubaatorite tegevuse toetamine liidetakse inkubatsioonimeetmega eesmärgiga vältida sisuliselt samalaadsete tegevuste dubleerimist erinevates meetmetes.

Muudatustes täpsustatakse ka loomemajanduse piirkondliku ja valdkondliku arenduskeskuse mõistet ning kirjeldatakse konkreetseid tegevusi, mis on ette nähtud loomeettevõtjate ekspordi edendamiseks. Arenduskeskused saavad nendele tegevustele toetust küsida valdkondliku ekspordiplaani alusel, milles on ära näidatud valdkonna ja selles tegutsevate ettevõtjate poolt ekspordiks pakutavad tooted või teenused, potentsiaalsed sihtturud, sihtturgude konkurentsianalüüs, konkreetsed eesmärgid ekspordi müügitulu suurendamiseks ning tegevuskava seatud eesmärkide saavutamiseks.

2009. aasta sügisel toimus esimene loomemajanduse tugistruktuuride taotlusvoor, milles osales kokku 24 taotlejat 38 projektiga. Toetust taotleti nii investeeringuteks kui arendustegevuste elluviimiseks, kokku toetati seitsme inkubaatori või arenduskeskuse projekti kogumahus 77 miljonit Eesti krooni.

Käesolev taotlusvoor on plaanis avada 1. septembril ning taotluste esitamise tähtajaks on 1. november 2011.a. Toetuse taotlemiseks peab taotleja läbima eelnõustamise. Eelnõustamiseks tuleb ajavahemikul 15. augustist kuni 30. septembrini esitada EAS-ile vormikohane projektikirjeldus, millele EAS annab omapoolse kirjaliku tagasiside hiljemalt kahe nädala jooksul peale selle esitamist. Eelnõustamiseks ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saavad olema kättesaadavad EAS-i veebilehel alates 1. augustist.

Lisainfo: EAS Ettevõtete võimekuse divisjoni ekspert Anu-Maaja Pallok, tel. 627 9739