Annely Köster: Miks on oluline noortele loovust õpetada?

12. jaanuar, 2011

 

alt Kiirelt muutuvas ja raskesti prognoositavas keskkonnas on oluline näha uusi kontekste ja võimalusi, esmapilgul varjatuid seoseid. Ühiskondlike vajaduste muutumine esitab väljakutse haridussüsteemile – rõhuasetus faktiteadmistelt seostele, loovatele rakendustele ja koostööoskustele, usub Annely Köster, rahvusvahelise noorte kaasaegse kunsti triennaali Eksperimenta! eestvedaja.

Miks on vaja noortele loovust õpetada?

21. sajandist räägitakse kui loovuse ja innovatsiooni sajandist, mil nappivaks ressurssiks pole enam ei maa, kapital ega informatsioon, vaid eelkõige oskus panna võimekad inimesed ühise eesmärgi nimel loovat koostööd tegema. Loovus pole enam kaugeltki nn loovate valdkondade  ja loomeettevõtete privileeg, vaid esmatähtis ellujäämisoskus.

2010. aasta alguses võttis Vabariigi Valitsus vastu uued riiklikud õppekavad nii põhikoolile kui gümnaasiumile. Mõlemad dokumendid rõhutavad kasvatuseesmärgina loovate ja mitmekülgsete, sotsiaalselt küpsete noorte ettevalmistamist.

Kunstiõpetus nii süvendatud õppega huvikoolides ja keskustes kui üldhariduskoolides peaks suutma klassikalise kunstiajaloo ning sellest lähtuvate praktikate ja tehnikate tutvustamise kõrval kujundada õpilastes arusaamise kaasaegse kunsti olemusest, ilmingutest ja seostest teiste valdkondadega. Seejuures tuleks leida dünaamiline tasakaal tehnika- ja ideekeskse lähenemise vahel ning tuua esile traditsioonilise ja moodsa vastastikku rikastavad seosed.

Kuidas seda teha?

Loovalt ja julgelt mõtlevaid noori saavad õpetada loovad õpetajad, keda ei piirata lõputute regulatsioonidega ning kes tunnevad ennast vastutavana oma tegevuse eest. Nii on ka uus kunsti ainekava eelkõige suunda näitav ja rõhuasetusi sätestav, jättes loovale ja iseseisvale õpetajale vabad käed õppetöö korraldamiseks.

Kunsti väärtust õppeprotsessis käsitletakse lisaks omaväärtusele veel instrumentaalsena – kunst, eriti kaasaegse kunst, on suurepärane meetod kriitilise, sotsiaalselt tundliku ja loova mõtlemise arendamiseks õppeprotsessis.

Retooriliselt kõlab kõik eelnev hästi, aga…kuidas aga seda kõike praktikas teha, on intrigeeriv küsimus, millele järgmisel aastal toimuv kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! (www.eksperimenta.net) püüab genereerida erinevaid vastusevariante, tuues 2011. aasta aprillist juunini Tallinnasse kokku üle maailma kunstihariduses tegevad professionaalid ja 14-19-aastaseid koolinoored oma parimaid praktikaid jagama ja koos õppima.

Mida Eksperimenta! tänases kunstihariduses muuta või saavutada püüab?

Eksperimenta! eesmärgiks on toetada kaasaegsele kunstile ja elule avatud, mõtlevat ja eksperimenteerivat lähenemist kunstihariduses.

Tänases hariduselus jääb suuresti rakendamata kaasaegse kunsti kui teisi õppeaineid integreerida võimaldava ”tööriista” potentsiaal. See on koht, kus Eksperimenta! pakub lahendusi.

Uuenduslike ideede kogumine ja elluviimine kunstihariduses saab tugineda sisulisel rahvusvahelisel koostööl, ideede ja parimate praktikate pideval vahetamisel ning kunstihariduse toomisel “kapist välja” – professionaalsete kultuuriloojate, ekspertide, kunsti- ja haridusavalikkuse, õpilaste ja lapsevanemate silme ette.

Eksperimenta! raames toimub kolmepäevane õpetajakoolituse programm IDEElaboratoorium, kus eri rahvuste noored, nende õpetajad ja kunstivaldkonna professionaalid vahetavad parimaid praktikaid kaasaegse kunsti õpetamise meetoditest.

Noortele autoritele, kes triennaali näitusel eri riikide ekspositsioonides oma töid esitlevad, pakub Eksperimenta! unikaalse võimaluse loominguliseks eneseväljendamiseks ja -ületamiseks, võimaluse võrrelda oma loomingulisi võimeid eakaaslaste omadega ja saada pädevat tagasisidet žüriilt.

Milline on loovuse ja kunstiõpetuse roll praktilises igapäevaelus?

Kaasaegne kunst nõuab küsimist ja mõtlemist ning on muutuv ja raskesti defineeritav. Selles aga peitubki selle õpetamise suur väärtus: kaasaegne kunst laiendab õpilaste kriitilist horisonti, pannes nad küsimusi esitama ja laiendades seeläbi nende arusaamu nii sellest, mida nad kunstiks peavad kui elust kõige laiemas mõttes.

Kunstiõpetuse meetodite abil saab luua nii ainesiseseid kui -üleseid seoseid, mõista kultuuri, teadust ja elukeskkonda kui tervikut ning arendada loovust ja kommunikatiivseid oskusi. Ehk siis arendada pädevusi, mis tänastele noortele ka tulevases tööelus ja äris kahtlemata konkurentsieeliseid pakuvad. Suunata noori nägema nii igapäevaseid kui globaalseid probleeme kui inspireerivaid võimalusi, mis vallandavad loova mõtlemise, lahenduste otsimise voo. Just sellistes nutikates, ootamatutes lahendustes, mis sünnivad loovas probleemilahenduses, on napi tööstusega Eesti suur võimalus. Olla nutikate ideede kasvulava, omamoodi vabamõtlemise tsoon.

Kunsti võiks käsitleda kui sotsiaalset liimi, mis eri valdkondade probleemid, teadmisesd ja oskused ühtseks terviklikuks maailmapildiks kokku seob. Kunstihariduse ajakohastamine aitab kaasa sisukamale dialoogile nii tänaste kui tulevaste loojate ja kultuuritarbijate vahel.

Esimene rahvusvaheline kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! toimub 2011. aasta 26. aprillist 14. juunini Tallinna Lauluväljakul ja seda ümbritseval välialal ning Maarjamäe lossis. Triennaalil esitletakse 14-19-aastaste noorte kunstnike loodud kaasaegset kunsti. Eksperimenta! kuulub Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi. Vaata lisa: www.eksperimenta.net