Äriplaani struktuur

22. veebruar, 2010

Äriplaanil ei ole kindlalt etteantud struktuuri, kuid selle koostamisel tuleb jälgida, et äriplaan sisaldaks kõigile osapooltele (omanikud, juhtkond, projekti rahastajad) vajalikku infot. Seega peaks äriplaan koosnema vähemalt järgmistest peatükkidest:

1. Äriidee kokkuvõte
– kirjeldatakse, missugust toodet või teenust on kavas hakata pakkuma ning antakse ülevaade oma senisest tegevusest;
– tuuakse välja toote või teenuse turustamisvõimalused ja konkurentsieelis. Loe lisaks: äriidee elujõulisuse kontrollimine

2. Loodava ettevõtte ülevaade
– kirjeldatakse, mis eesmärgil ja mis vormis ettevõte on plaanis luua;
– kui palju läheb vaja algkapitali ja kui suur osa sellest on ettevõtjal olemas. Loe lisaks: äriidee kindlaksmääramine

3. Ettevõtte omanikud, juhtkond, personal
– kirjeldatakse omanike seniseid kogemusi ja teadmisi kavandatava tegevuse valdkonnas;
– antakse ülevaade juhtkonna pädevusest ja töökogemusest;
– kirjeldatakse ettevõtte struktuuri;
– kirjeldatakse ettevõtte tööjõuvajadust. Loe lisaks: Meeskonna kokkupanek

4. Missioon, visioon, eesmärgid
– kirjeldatakse ettevõtte missiooni, visiooni ja eesmärke;
– missioon selgitab kellele, missugust toodet/teenust ja mil viisil kavatsetakse pakkuda. missioon võiks sisaldada positiivset sõnumit potentsiaalsele kliendile.
– visioon näitab, kuhu tahetakse jõuda. Visioon ei tohiks olla liiga kergelt saavutatav, pigem julge unistus.
– eesmärgid peavad kindlasti olema saavutatavad ning lisaks ka mõõdetavad, ajaliselt piiratud, realistlikud ja konkreetsed.

Vaata videost: Markko Karu ja Ants Lusti toovad näiteid ettevõtte kuvandi loomisest.

5. Tooted ja teenused
– kirjeldatakse üksikasjalikult oma toodet või teenust ning tootmisprotsessi või tegevust;
– antakse ülevaade vajaminevatest hoonetest, ruumidest, seadmetest;
– tuuakse välja tootmise maksumus ja hinnakujunduse alused;
– selgitatakse, kuidas on plaanis oma toodet või teenust edaspidi arendada ning nomenklatuuri muuta.

Vaata videost: Aavo Kokk selgitab hinnakujunduse põhimõtteid. Kellele, mida ja missuguse hinnaga müüa?

6. Turuanalüüs
– kirjeldatakse turgu ja kliente ning nõudlust toote järele,
– tuuakse välja oma toote konkurentsieelised ja hinnatase;
– hinnatakse turu mahtu ja stabiilsust;
– analüüsitakse konkurente ja nende sihtgruppi ning turuosa suurust;
– kirjeldatakse oma ettevõtte  potentsiaalseid kliente: hulk, vanus, sugu, millises piirkonnas elavad, missuguste harjumustega jne. Loe lisaks: Äri planeerimine.

7. Turundus
– koostatakse turundusplaan, kus kirjeldatakse oma ärieesmärki, pannes paika, mis ajaks midagi tahetakse saavutada ning samuti tegevusi, mis viivad eesmärkideni;
– valmistatakse ette turundusstrateegia, kus kirjeldatakse, kuidas toodet/teenust reklaamitakse, leitakse sobivad müügikanalid. Loe lisaks: Esimese kliendi leidmine.

Vaata videost: Mati Ruul jagab nõuandeid müügitehnikatest, müügiprotsessist ja selle juhtimisest.

8. Finantseerimine

– kirjeldatakse ettevõtte käivitamiseks vajaminevat finantseeringut ja rahastamisallikaid;
– loetletakse vajaminevad vahendid (seadmed, ruumid, käibevahendid) ja nende maksumused;
– analüüsitakse laenukapitali kaasamise vajadust ja allikaid ning tuuakse välja omakapitali kasutamise võimalused.

9. Finantsprognoosid
– esitatakse tulude ja kulude prognoos, prognoositud kassavoogude aruanne, kasumiaruanne ja bilanss;
– kõik prognoosid esitatakse 3 aasta kohta, esimesel aastal kuude kaupa ning järgnevatel aastatel aasta kaupa.
Finantsprognooside koostamisel on abiks finantsprognooside täitmise juhend. Loe lisaks: finantsplaneerimine

10. Riskianalüüs
– viiakse läbi SWOT analüüs, kus analüüsitakse ettevõtte tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte;
– tuuakse välja riskid ja nende maandamise võimalused. Loe lähemalt: SWOT analüüs (lk 6)

 

Tegija kommentaar

Sille Sikmann
Sille Sikmann: “Äriplaan on oluline selleks, et suudaksid näha seda, mis sind ees ootab ning hinnata oma riske.”
http://www.scheckmann.com/

 

Pane tähele:

  • kui sul on hea äriidee, sa usud oma võimetesse ja sul on kindel soov oma ideed ellu viia, siis on äriplaani   koostamine lihtne;

  • koosta äriplaan nii, et sa saaksid seda kasutada oma tegevusjuhisena;

  • väljenda äriplaanis selgelt, milles sa tahad edu saavutada;

  • äriplaani koostamisel hinda oma võimalusi realistlikult, sest ebareaalset plaani ei ole võimalik ellu viia;

  • kui tunned, et jääd äriplaani koostamisega hätta, siis leia endale juhendaja.