Avatud on UNESCO stipendiumipanga taotlusvoor

26. jaanuar, 2010

UNESCO stipendiumipanga raames saavad kõrghariduse omandanud inimesed taotleda stipendiumi lühiajaliseks enesetäienduseks välismaal.

Iga UNESCO liikmesriik saab esitada kaks taotlust. Stipendium määratakse vaid ühele inimesele. (Teine on mõeldud varuvariandina juhuks, kui põhistipendiaat mingil põhjusel õppima asuda ei saa)

Tingimused :

 • Haridus:

Kõrgem haridus (s.o. vähemalt B.A. või B.Sc. kraad)

 • Õpingute eesmärk

– enesetäiendamine

– uurimistöö

– täienduskursustel osalemine

 • Vanus

Mitte üle 45 aasta

 • Õppevaldkonnad

Peavad kokku langema UNESCO strateegiliste eesmärkide ja programmide prioriteetidega hariduse, teaduse, kultuuri või kommunikatsiooni-informatsiooni vallas.

UNESCO PRIORITEEDID

Valdkond

Prioriteedi nimetus

Haridus

Programmi “Haridus kõigile” (EFA) eesmärkide
saavutamine vähemarenenud riikides

Haridus

UNESCO rolli tagamine globaalse ja regionaalse
juhtiva rahvusvahelise organisatsioonina hariduse
valdkonnas

Loodusteadused

Poliitikate välja töötamine teaduse ja
säästvat arengut toetava innovatsiooni ja
tehnoloogia arendamiseks ning vaesuse
vähendamise eesmärgil

Loodusteadused

Puhta vee ning maavarade jätkusuutlik majandamine;
katastroofivalmidus ja –tõrje

Sotsiaalteadused

Reageerimine globaalsetele sotsiaalsetele
probleemidele

Sotsiaalteadused

Reageerimine globaalsetele eetikaküsimustele

Kultuur

Nii materiaalse kui vaimse kultuuripärandi kaitse
ja selle korraldamine

Kultuur

Kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise
dialoogi edendamine

Kommunikatsioon ja informatsioon

Sõna- ja infovabaduse edendamine

Kommunikatsioon ja informatsioon

Võimekuse tõstmine informatsioonile ja t
eadmistele üleüldise juurdepääsu võimaldamiseks

 • Keelteoskus

Kandidaadid peavad vabalt valdama seda keelt, milles toimub õppetöö nende poolt valitud õppeasutuses

 • Õpingute pikkus

Minimaalselt üks kuu, maksimaalselt kuus kuud

 • Õpingute aeg

Mõlemale poolele sobiv aeg ajavahemikus 1.september 2010- 31.detsember 2011

 • Eraldatavate stipendiumide arv

Üks igale liikmesriigile (ajavahemikus 2010-2011)

 • Õppeprogramm

Kandidaadid peavad täpselt teadma, mida, kus ja millise õppekava alusel nad õppida soovivad. Seega tuleks neil juba enne taotluse esitamist ühendust võtta konkreetse õppeasutusega, kus nad soovivad õpinguid jätkata ja saada neilt kirjalik kinnitus selle kohta, et neid ollakse nõus sinna vastu võtma. Taotlusel tuleb ära näidata õppeasutuse aadress ja kontaktisiku nimi.

 • Eelarve

Kandidaadid peavad esitama realistliku eelarve, mis katab sõidu-, õppe- ja elamiskulud. Stipendiumi maksimaalne suurus on 15 000 USD.

 • Vajalikud dokumendid

Kõik dokumendid tuleb esitada kolmes eksemplaris:

1.  Taotlusvorm koos kandidaadi fotoga. Taotlusvorm tuleb täita kas inglise, prantsuse või hispaania keeles.

2. Detailne õppeprogramm, mis peab andma ülevaate õpingute sisust, kohast, võõrustavast organisatsioonist, ajakavast (õpingute algus ja lõpp) ning tutvustama ka kandidaadi nägemust oma tulevasest tööst pärast stipendiumi kasutamist.

3. Inglise või prantsuse keelde tõlgitud ning notari või ülikooli poolt kinnitatud koopiad kandidaadi kõrgkoolidiplomist ja hinnetelehest.

4. Võõrustava organisatsiooni kinnituskiri selle kohta, et kandidaati oodatakse õppima. Kirjas peavad kindlasti olema ka juhendaja kontaktandmed.

5. Realistlik eelarve (reisikulud, õppemaks, õpikute-, toidu- ja majutuskulud)

6. Keeleoskuse tunnistus (taotlusvormi lisa) tuleb täita juhul, kui planeeritud õpingud toimuvad keeles, mis pole kandidaadi emakeel. Kandidaadi keeleoskust saab hinnata ja vormi ära täita vastavat õigust omav õpetaja, õppeasutus või keelekeskus.

Taotlused peavad olema laekunud UNESCO Eesti Rahvuslikku Komisjoni hiljemalt 15.aprilliks 2010. Komisjon valib välja põhistipendiaadi ja varustipendiaadi ning edastab nende taotlused UNESCO peakorterisse 30. aprilliks 2010. Valiku tegemisel arvestatakse eelkõige seda, et valitud õppevaldkond langeks kokku UNESCO prioriteetidega. Eelistatud on ka valdkonnad, mida Eestis õppida ei saa.

Stipendiumitaotlused tuleb esitada vastavatel vormidel ja seda saab teha ainult UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni kaudu.  Kandideerimiseks vajalik taotlusvorm ja põhjalikum lisainfo on leitavad aadressilt:

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17616&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Pikk 2, 10123 Tallinn

Tel: 6 441 431. Faks: 6 313 757. E-post: unesco@unesco.ee