EAS alustas kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme taotluste vastuvõttu

18. veebruar, 2014

eas varviline logo all nurgasUue toetuslahenduse pilootfaasi sihtrühmaks valitud kasvuettevõtjate sihtrühma kuuluvad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kellel on vähemalt 10 töötajat, kes on tegutsenud vähemalt 3 aastat ja kelle viimase majandusaasta ekspordikäive on vahemikus 200 000 eurot – 1 250 000 eurot, lisandväärtus töötaja kohta ületab Eesti keskmist, müügitulu on maksimaalselt 50 miljonit eurot. Meetme eelarveks on planeeritud 3,4 miljonit eurot.

Meetme üldeesmärgiks on strateegilisel planeerimisel põhineva arenguplaani ja toote-, teenuse-, protsessi ja personaliarendustegevuse ning turundus – ja  müügitegevuse kaudu ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine. Meetme üldeesmärgi sõnastamisel on lähtutud põhimõttest, et ettevõtjate areng on terviklik ja koosneb võrdväärselt olulistest ja üksteist täiendavatest tegevustest. Näiteks on otseselt seotud ettevõttes läbiviidav tootearendus sellele järgneva uue toote tootmisprotsessi ning uue toote turundustegevuste välja töötamisega. Et kõik erinevad tegevused saaksid olla omavahel seotud ja 

efektiivselt juhitud, on oluline, et ettevõtja omaks pikaajalist arengustrateegiat koos üksiktegevustest koosneva arenguplaaniga.

Toetuse andmise tulemusena toimuvad järgmised üldised muutused:

  • kasvab ettevõtja lisandväärtus töötaja kohta;
  • areneb ja täiustub ettevõtja ärimudel;
  • suurenevad ettevõtja TA ja innovatsiooniinvesteeringud;
  • suureneb kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaal ettevõtja ekspordi müügitulus;
  • kasvab ettevõtja ekspordi müügitulu.

Lisaks üldistele ettevõtja käitumises toimuvatele muutustele sätestatakse antud meetmega ka kvantitatiivselt mõõdetavad minimaalsed tulemused, mida peab iga üksik ettevõtja saavutama.

Arenguplaani elluviimise tulemusena kasvavad alates projekti alustamise aastast kuni projekti lõppemisele järgneva majandusaastani igas majandusaastas kõik ettevõtja järgmised näitajad:

  • ekspordi müügitulu vähemalt 10%;
  • lisandväärtus töötaja kohta vähemalt 10%;
  • Investeeringud teadus- ja arendustegevusse vähemalt 10%.

Meetme raames on toetatavad järgmised kulud: projekti elluviivate töötajate personalikulud, muu hulgas projekti elluviivate töötajate töötasu koos vastavate maksudega, koolituskulu ja tegevuste elluviimisest otseselt tulenevad lähetuskulud; müügi- ja turundustegevuse arendamisega seotud kulud; otseselt toote- ja teenusearendamisega seotud kulud sisseostetavatele teenustele, tehnilisele teabele, sisseostetud või litsentseeritud tööstusomandile, materjalile ja tarvikutele; protsesside arendamisega seotud kulud, sealhulgas tootlikkuse tõstmiseks vajamineva immateriaalse vara soetamise kulud.

Meetme raames taotletava toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot toetuse saaja kohta.

Toetuse osakaal projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest on väikeettevõtjast toetuse saaja kohta kuni 45% ja keskmise suurusega ettevõtjast toetuse saaja kohta kuni 35%.

http://www.projektid.ee/eas-kasvuettevotja/