EASi taotlused

25. aprill, 2013
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse käimasolevad taotlusvoorud

Vaata ka lisaks Toetusvõimalustest abistavat andmebaasi siit.

Starditoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt alates 09.07.2012.a EASi e-teeninduses. Starditoetust on võimalik taotleda kuni 5 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.
Starditoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

Kasvutoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavad rahalisi vahendeid kasvava ja eksportiva ettevõtte arendamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt alates 9.juulist 2012.a. Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50% ja omafinantseering vähemalt 50%.

Taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.

Norra-Eesti programm: keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil

PROGRAMMI EESMÄRGID:

1) suurendada Eestis keskkonnasõbralikku ettevõtlust, mis on suunatud informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste ära kasutamisele innovaatiliste lahenduste leidmisel;

2) suurendada neljas valdkonnas (transport ja logistika, energeetika, tootmine ja kaubandus, E-tervis) nutikate IKT lahenduste abil ettevõtete poolt pakutavate keskkonnasõbralike uute või uuendatud teenuste või toodete mahtu.

Põhitoetusskeemi raames toetatakse keskkonnasõbraliku IT-lahenduste väljatöötamist. Toetuse määr põhitoetusskeemis sõltub abi liigist ja projektis osalevate ettevõtete suurusest, varieerudes 25% – 75% . Toetuse summa võib olla 170 000 – 700 000 eurot.

Loe edasi » 

Arendustöötaja kaasamise toetus

Arendustöötaja toetust EASist rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Arendustöötaja peab olema kvalifitseeritud: 
* teadur
* insener
* disainer
* turundusjuht

Toetatakse kuni 50% abikõlblikest kuludest, projekti periood on maksimaalselt 36 kuud. Miinimum ja maksimum summat ei ole kehtestatud, kuid vähese tähtsusega abi raames taotletav summa koos viimase kolme aasta jooksul saadud toetustega ei tohi taotlejal ületada 200 000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Loe edasi »

Disainjuhtimise alane nõustamisteenuse toetus

Disainjuhtimise alase nõustamisteenuse toetust saab taotleda teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme raames, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Selleks eraldatud eelarve suurus on 500 000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Loe edasi »

Tootmisettevõtete arendustoetus

Arendustoetuse abil saab rahastada tehnoloogiate arendamist toodete, teenuste või protsesside uuendamiseks. Välja jääb “pehme innovatsioon” ehk ärimudeli, turunduse jms. arendustöö.
Programmi rahastab Eesti riik, eelarve on 10 mln eurot

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Loe edasi »