Eesti filmi arengusuundade uuendamine

17. august, 2018

Eesti Filmi Instituut on käivitanud projekti Eesti filmi arengusuundade dokumendi uuendamiseks. Perioodil augustist detsembrini 2018 viiakse läbi töötubasid, individuaalintervjuusid ja fookusgruppide arutelusid, et kaardistada Eesti filmi hetkeseis ning leppida kokku edasistes arenguprioriteetides aastani 2030. Projekti läbiviimise partner on PricewaterhouseCoopers Advisors (PwC).

Eesti filmi arengusuundade uuendamine jaguneb kaheks etapiks. Esimeses etapis toimub hetkeolukorra kaardistamine (probleemid, õppetunnid, võimalikud arengusuunad) ning hinnangu andmine praegu kehtivale arengusuundade dokumendile ja selle mõjule. Selle etapi raames toimuvad valdkondlikud töötoad ja mõttetalgud, aga ka indviduaalintervjuud ja dokumendianalüüs.

Teise etapi eesmärk on seada ning leppida kokku valdkondliku arengu prioriteedid, tegevused eesmärkide saavutamiseks ning viisid eesmärkide saavutamise mõõtmiseks. Selles etapis toimuvad kohtumised valdkonna eri osapoolte vahel.

Arengukava koostamisse on võimalik panustada läbi töötubades osalemise, kirjaliku ja suulise tagasiside avalikustatud töötubade tulemustele ning läbi arutelu Eesti filmi arengukava Facebooki grupis.

Eesti filmi arengusuundade kehtiv dokument koostati aastal 2011 ning sellega on võimalik tutvuda SIIN.

Uuendatud arengusuunad on sisendiks järgmistele dokumentidele:

· Grupierandi teatis, mis hakkab kehtima kui lõppeb riigiabi luba ja mille alusel hakatakse andma grupierandiga hõlmatud riigiabi;

· Kultuur 2030.

Arengusuundade dokumendi esitab EFI nõukogule kinnitamiseks. Dokument valmib detsembris 2018.