Eesti Kunstiakadeemia kingib koolidele disaini õpetamiseks spikrid

06. september, 2012
Eesti Kunstiakadeemia kirjastuselt on ilmunud uus raamat “Disainispikker”, mis on mõeldud kunstiainekava õpetamise tööraamatuks koolidele.   Merike Rehepapi loodud “Disainispikker” toetab uue riikliku õppekava disainivaldkonna täitmist ning on õpetajale abivahendiks.   Seni on riikliku õppekava kunstiainekavast disaini osa olnud puudulik.  Kunstiakadeemia kingib tänavu “Disainispikri” kõigile üldhariduskoolidele, et tähistada disainiõpetuse tugevamat sisseviimist nii kunsti- kui tehnoloogia ainekavadesse ja toetada õpetajaid selle elluviimisel. Riiklik õppekava peab olema 100-protsendiliselt rakendunud 2013. septembriks.
“Esmakordselt Eesti ajaloos on üldhariduskoolis kohustus õpetada disaini.  Siit tulenes probleem, et disaini peavad hakkama andma kunstiõpetajad, kel puudub vastav ettevalmistus ja õppematerjalid. Samuti leidub kutsehariduses erialasid, kus disainialane algharidus annaks õpilasele terviklikuma pildi omandatavast erialast,” selgitab EKA magistritööna valminud õppematerjali autor Merike Rehepapp ja lisab:

“Meie elu möödub suuremal või vähemal määral inimloodud ehk tehiskeskkonnas. Seetõttu on oluline seda keskkonda nii mõista kui ka vajadusel luua. Disainerlik mõtteviis loob võimaluse meid ümbritseva mõistmiseks, õpetab kriitiliselt suhtuma nii enda kui ka teiste poolt loodavasse keskkonda ja annab positiivsete lisaväärtuste loomise vahendid. “
“Disainispikri” autor on EKA disaini ja rakenduskunsti magister Merike Rehepapp, juhendaja Krista Aren, kaasjuhendaja professor Heikki Zoova ja konsultant külalisprofessor Martin Pärn.
“Disainispikri” esitlus toimub 11. septembril kell 11.00 Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus, Estonia pst 7/Teatri väljak 1, III korrusel.  Sellele järgneb disainiõpetuse näidistund. Esitlusel kõnelevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Tea Danilov, Eesti Disainerite Liidu esimees Ilona Gurjanova, kunstiainekava töörühma ja EKA Kunstipedagoogika osakonna juht Annely Kösterning disainispikri autor Merike Rehepapp.  

Disainiõpetuse sissetoomine riiklikkusse põhikooli ja gümnaasiumi õppekavasse toetab ühtlasi ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud disainivaldkonna riiklikku 2011-2013 aastate tegevusplaani.

“Vaadates uut riiklikku õppekava kui tervikut, on senisest tunduvalt enam pööratud tähelepanu loovusele ja uurimustöödele, seda nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Õppekava kui riikliku dokumendi kaudu defineerivad poliitikakujundajad muuhulgas ka selle, millised mõtlemise vormid ja hoiakud on koolis teretulnud. Loovuse arendamise ja õpilaste uurimustööde esiletõstmine toob meid otseteed disainerliku mõtteviisi ja probleemipõhise õppetöö kui omamoodi disainiprotsessi juurde. Ning siinkohal on mul erakordselt hea meel, et Eesti Kunstiakadeemia kui kohalik disainivaldkonna kompetentsikeskus on leidnud võimalused omalt poolt panustada ja toetada üldhariduskoolide jõupingutusi uue õppekava rakendamisel, et tuua loovuse arendamine retoorikast praktikasse,” sõnab Annely Köster.

Tööraamatut läbivad erinevad teemad annavad võimaluse kasutada õppematerjali erinevates koolitundides, alates inimeseõpetusest kuni geograafiani.

Esitlusele ja disaini näidistundi on oodatud kõik huvilised ja õpetajad, kes soovivad “Disainispikrit” oma tundides kasutada.  Vajalik on eelregistreerumine hiljemalt 10. septembriks aadressildisainispikker@artun.ee .

“Disainispikker” koosneb kolmest osast. Esimene tutvustav ja sissejuhatav osa annab ülevaate disaini olemusest ja erinevatest lähtepunktidest. See seletab lahti disaini definitsiooni ja olulisemad valdkonnaga seotud terminid.

Teine osa hõlmab lihtsaid ja mängulisi harjutusi, mis tutvustavad disainitööriistu: millised need on ja kuidas neid kasutada. Harjutuste kaudu saame aimu, millest koosneb keskkond meie ümber ja mis seda mõjutab. Mis juhtub, kui me midagi seal muudame, kuidas mõjutab see meid, ent mis veelgi olulisem, kuidas mõjutab see kõiki teisi meie ümber. Kas ja kuidas mõistetakse meie loodud lahendusi?
Kolmas osa on näidisprojekt, mis sisaldab ühe disainiprotsessi detailset kirjeldust, näidates, kuidas kirjeldatud tööriistu rakendada, alates probleemi äratundmisest kuni lõpplahenduseni, samuti seda, mis järjekorras see toimub ja mida saadud tulemustega peale hakata.
Kiirköite formaadis “Disainispikker” on õpetaja käes edasi arenev töömaterjal, mis on pidevas uuendamise ja täiendamise protsessis, selle vahele saab köita uusi harjutusi ja ülesandeid, samuti mitmesugust abimaterjali ning õppetöö käigus loodud lahendusi ja näiteid. Käesolevale harjutustekomplektile lisaks antakse edaspidi välja uusi ülesandevihikuid.  Neid saab vajadusel juurde tellida aadressil disainispikker.artun.ee
Tere tulemast spikerdama disainitundi!
“Disainispikri” valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Disainerite Liit.