Ettevõtte arendamiseks

14. oktoober, 2009

EAS pakub järgmisi ettevõtlustoetusi:

Ekspordi arendamise toetus

08.11.2010.a alustas EAS ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu, mis asendab senikehtinud eksporditurunduse, välismessitoetuse ja ühisturunduse toetusskeeme.Toetust oodatakse taotlema eelkõige suure kasvupotentsiaaliga eksportivaid ettevõtteid

Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ettevõtjate ekspordialase konkurentsivõime suurendamine välisturgudel läbi planeeritud, eesmärgistatud ja tervikliku turundustegevuse toetamise, et kasvaks eksportivate ettevõtjate hulk ning suureneks ettevõtjate vaheline koostöö sihtturgudele suunatud turundustegevuste planeerimisel ja elluviimisel, mille tulemusena kasvab ettevõtja müügitulu ekspordist, suureneb kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaal ettevõtja ekspordi müügitulus, ettevõtja siseneb uuele sihtturule.

Kuni 31.12.2010.a esitatud taotluste rahastamisel antakse ettevõtjatele ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antavat abi senise vähese tähtsusega abi asemel. Abi liigi muutuse põhjuseks on soodsam piirmäär, mis võimaldab anda abi ühele ettevõtjale 3 aasta jooksul toetust senise 200 000 EUR asemel kokku 500 000 EUR.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 3 000 eurot  ja maksimaalne summa 160 000 eurot projekti kohta. Ainult sihtturu nõustamisteenuse hankimise toetuse taotlemist sisaldava projekti korral on taotletava toetuse maksimaalne summa 10 000 eurot projekti kohta.

EAS lõpetas ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtu 7.12.2012.

Loe lisaks: taotlemine

Arendustöötaja kaasamise toetuse eesmärgiks on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine. Miinimum ja maksimum summat ei ole kehtestatud, kuid vähese tähtsusega abi (VTA) raamestaotletav summa koos viimase kolme aasta jooksul saadud toetustega ei tohi ületada 200 000 eurot. Kuni 31.12.2010.a VTA asemel piiratud abi korras antav abi, mille ülemmäär on 500 000 eurot. Toetatakse kuni 50% abikõlblikest kuludest.

Loe lisaks: taotlemine

Teadmiste ja oskuste arendamise programmi eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks.

Toetust saab taotleda kuni 12 kuud kestva teadmiste-oskuste arendamise projekti läbiviimiseks järgmistes vormides: juhtimiskoolitus, erialane täiendkoolitus, väljaspool Eestit toimuvatel erialakonverentsidel osalemine, nõustamisteenuse kasutamine.

Projekti minimaalne suurus on 3 200 EUR. Toetuse minimaalne suurus on 1 600 EUR projekti kohta. Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetuse määr ühe kasusaaja kohta on 64 000 EUR.

Õppereisi sisaldavad taotlused tuleb EASile esitada vähemalt 30 tööpäeva enne õppereisi algust. Alates 06.11.2010 finantseeritakse projekte, mille keskmine hinne on vähemalt 2,50 varasema 2,00 asemel.

20.01.2012 jõustus „Teadmiste ja oskuste arendamise toetuse“ määruse muudatus, millega loodi võimalus disainjuhtimise alane nõustamise toetamiseks. Asja kohta leiab rohkem infot siit: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/disainijuhtimise-alane-noustamisteenuse-toetus/ueldist

Meetme raames toetatakse disainjuhtimise alase nõustamisteenuse kasutamist näiteks järgmistele tegevustele: disainiauditi läbiviimine, strateegilise disaini rakendamine ärimudelite väljatöötamises ja arendamises, toote- ja teenuse disain, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, korporatiivse identiteedi loomine ja arendamine.

Loe lisaks: taotlemine

Klastrite arendamise programmi eesmärgiks on suurendada ettevõtete lisandväärtust ning uute toodete-teenuste ja ekspordikäivet; edendada koostööd sama ja eri sektorite ettevõtete vahel ning ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Eeltaotluste raames toetatakse partnerite otsimist, koostöövõimaluste uurimist (sh õppereisil osalemist teiste riikide klastrialgatustega tutvumiseks) ja partnerite ühise tegevuskava väljatöötamist. Täistaotluste etapi raames toetatakse ühisturundust, sh turu-uuringute läbiviimist ja partnerite otsimist, tootmisvõimsuste jagamise koordineerimist, tööjõu ja selle koolituse prognoosimist jm ühiseid arendusprojekte. Täistaotluse puhul ei ole taotletava toetuse suurus määratletud. Projekti finantseerimise piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest ning ettevõtjate omafinantseeringu määr peab moodustama vähemalt 30% kogu omafinantseeringu määrast.

Täistaotluste esitamine Klastrite arendamise programmi toimub jooksvalt.

Koolitusosak toetusprogramm on suletud ning taotluste vastuvõtmine lõpetatud.

Tootearenduse toetuse programmis on alates 5. märtsist 2012 teadus- ja arendustegevuse projektide toetuse taotluste vastuvõtmine peatatud.  Programmi eesmärgiks on Eesti ettevõtete käibe kasvatamine ning uute kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste loomise motiveerimine. Toetust antakse tootearenduse või rakendusuuringu ettevalmistamiseks(eeluuring); tootearenduse jaoks vajaliku rakendusuuringu läbiviimiseks ning tootearenduse läbiviimiseks, sealhulgas uue toote disainimiseks, projekteerimiseks, prototüübi väljatöötamiseks ja testimiseks. Info toetuse suuruse kohta: finantseerimise tingimused.

Loe lisaks: taotlemine

Innovatsiooniosakute eesmärgiks on tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega. Toetatakse teenuseosutajate poolt pakutavate innovatsioonialaste teenuste hankimist. Alates 16. juulist 2012 laiendati innovatsiooniosaku teenuseosutajate ringi disaini- ning insenertehniliste teenuste pakkujatega.

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetuse summa on:
–    kuni 4000 eurot üksiktaotluse korral;
–    kuni 16 000 eurot ühistaotluse korral (aga mitte rohkem kui 4000 eurot iga kaastaotleja kohta).
Toetuse piirmääraks on kuni 100% abikõlblikest kuludest.

Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

Loe lisaks: taotlemine

Disainjuhtimise alane nõustamisteenuse toetuse eesmärgiks on väärtustada disaini rolli toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel ning lisandväärtuse loomisel, aidata kaasa ettevõtete kontaktide loomisele ja koostöö tekkimisele disaineritega.

Toetust saab taotleda professionaalse konsultandi kaasamiseks kuni 12 kuud kestva disainjuhtimise alase nõustamisprojekti läbiviimisel.

Meetme raames toetatakse disainjuhtimise alase nõustamisteenuse kasutamist näiteks järgmistele tegevustele: disainiauditi läbiviimine, strateegilise disaini rakendamine ärimudelite väljatöötamises ja arendamises, toote- ja teenuse disain, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, korporatiivse identiteedi loomine ja arendamine.

Disainjuhtimise alase nõustamisteenuse toetust saab taotleda teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme raames, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Selleks eraldatud eelarve suurus on 500 000 eurot. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Tootmisettevõtete arendustoetus Arendustoetuse abil saab rahastada tehnoloogiate arendamist toodete, teenuste või protsesside uuendamiseks. Välja jääb “pehme innovatsioon” ehk ärimudeli, turunduse jms. arendustöö.

Programmi rahastab Eesti riik, eelarve on 10 mln eurot .Taotlusi hakatakse vastu võtma jooksvalt.
Loe lisaks: taotlemine

 

Põllumajanduse registrite ja Infosüsteemi Amet (PRIA) pakub:

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014

Iga meetme sihtgrupis on MTÜ-d, sihtasutused, omavalitsusüksused.
Ühistegevuse meetmel on lisaks seltsingud ja mikro- ja väikeettevõtjad
ning projektide ettevalmistamise meetmel tulundusühistud ning mikro- ja
väikeettevõtted.

Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile. Tegevusgrupi taotlusvoorudest ja taotluste vastuvõtuaegadest teavitab iga tegevusgrupp oma piirkonna taotlejaid. Tegevusgrupi poolt heaks kiidetud projektitoetuse taotluse esitab taotleja PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse kahe kuu jooksul arvates tegevusgrupilt heakskiitmise otsuse saamisest. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Loe lisa: Maamajanduse Infokeskusest


Tallinna Ettevõtlusamet pakub:

Messitoetuse eesmärk on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas.

Toetuse ülemmääraks on 958,68 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Toetuse maksimaalne määr on 50% kompenseerimisele kuuluvatest kuludest.
Taotleja võib toetust saada mitte rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaastas.

Toetust saab taotleda ainult nendel Eestis toimuvatel messidel osalemiseks, mis on kantud Ettevõtlusameti poolt kinnitatud nimekirja (messikalender 2013 I poolaasta.pdf).
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni.

 

Uute töökohtade loomise toetuse eesmärk on aidata kasvust ja laienemisest huvitatud ettevõtetel kaasa uute töökohtade loomisele, milleks toetatakse tegevuseks vajaliku põhivara soetamist. Toetust saavad taotleda äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • taotleja on registreeritud Tallinnas ja tema peamine tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Tallinnas;
  • taotleja põhikohaga töötajate arv on 3 kuni 250 ja eelneva 12 kuu jooksul ei ole töötajaid koondatud;
  • äriühingust taotleja omanike ringi kuuluvad 51% ulatuses eraisikud;
  • taotlejal puuduvad maksuvõlad, sh kohalike maksude võlgnevused.

Toetust võib taotleda ainult konkreetsete töökohtade loomisega otseselt seotud põhjendatud kulude katteks: investeeringuteks (masinate, seadmete ja muu tööstuslikku või teeninduslikku laadi põhivara soetamiseks) ning iga soetatava üksiku eseme maksumus peab olema vähemalt 191,73 eurot.
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni.

 

Klastriprojektide kaasfinantseerimise täistaotluste toetuse eesmärk on toetada rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste klastrite teket või olemasolevate klastrikoosluste tugevdamist.
Mis on klaster? Klasterdumist käsitletakse kui ühes või mitmes sektoris tegutsevate vertikaalselt ja/või horisontaalselt seotud ning majanduslikku koostööd tegevate rahvusvahelise kaalu ja kompetenstiga institutsioonide kogumi teket ja arengut.

Tallinn keskendub lähiaastatel klastrite arendamisel viiele võtmevaldkonnale:

  • infotehnoloogia;
  • mehhatroonika;
  • meditsiin ja tehnoloogia;
  • loomemajandus;
  • merendus ja logistika.

Tallinna Ettevõtlusamet lõpetas klastriprojektide kaasfinantseerimise taotluste vastuvõtu, kuna EAS lõpetab 12. novembrist 2012 eelarve ammendumise tõttu taotluste vastuvõtu klastrite arendamise programmi.

Tegija kommentaar

kriss
Kriss Põldma (New Vintage by Kriss): “Minu jaoks ei olnud taotluste vormistamine keeruline, kuna olin selleks ajaks juba 2 aastat FIEna tegutsenud ja teadsin täpselt milline on minu bränd ja kuhu suunas soovin edasi liikuda. Teistele soovitakski seda, et kui on idee, mis ei nõua väga suurt rahalist investeeringut, siis võiks väikesel viisil juba tootmisega algust teha ja ka oma tooteid müüma hakata (selleks on Eestis erinevaid turgusid, e-poode jne), et näha kes on potentsiaalsed kliendid, saada neilt tagasisidet, panna tähele, mis on nende jaoks oluline jne. ” http://www.nvbyk.com/