Euroopa Komisjon avalikustas esimese uuringu Euroopa muusikaekspordist

18. veebruar, 2020

Uuringus “European Music Export Strategy” on põhjalikult analüüsitud Euroopa muusika ekspordivõimekust. Selles tuuakse välja valdkonna põhilised arengutakistused ning pakutakse võimalikke lahendusi, kuidas suurendada ja tugevdada Euroopa muusikasektori konkurentsivõimet ülemaailmsel turul. 

Uuringu algatas Euroopa Komisjon ja sellesse andis suure panuse muusikaekspordi kontoreid ühendav organisatsioon European Music Exporters Exchange (EMEE). Eestist kuulub EMEE-sse muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus Music Estonia. Selle tegevjuht Virgo Sillamaa on nii EMEE peasekretär kui ka äsja avalikustatud uuringu juhtgrupi koordinaator.

Uuringus toodi esile, missuguste takistuste ja võimalustega Euroopa muusika ülemaailmsele turule sisenemisel silmitsi seisab. Selleks analüüsiti nelja muusikaturgu väljaspool Euroopat: Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Hiinas. Lisaks antakse uuringus ülevaade enamiku Euroopa Liidu riikide muusikaekspordi strateegiatest ja algatustest.

Tuginedes uuringule “European Music Export Strategy” kujundab Euroopa Komisjon edasisi strateegilisi meetmeid, et toetada ja tugevdada Euroopa muusika ekspordivõimekuse arengut – seda nii initsiatiivi Music Moves Europe raames kui ka muul viisil.

“Euroopa tervikuna on maailma suurim muusikaturg. Selle fragmenteeritus on küll viljakas pinnas muusikalisele rikkusele, ent seab Euroopa muusika levikule piire nii Euroopas kui ka väljapoole pürgides. Muusikaettevõtluse ebaühtlane areng, andmepuudus ja erinevused muusikavaldkonda reguleerivates õigusruumides on ühed suuremad probleemid, mille lahendamiseks vajame lisaks riiklikele ka üleeuroopalist strateegiat,” kommenteeris Virgo Sillamaa Euroopa muusikavaldkonna olukorda. 

“Uurimus pakub välja lahenduste komplekti, mille alusel võib Euroopa Komisjon kujundada tulevasi muusika ekspordivõimekuse arendamisele suunatud programme. EMEE jaoks seab uuring aga alusmüüri edaspidisteks uurimis- ja arendustegevusteks,” selgitas Sillamaa uuringu olulisust. 

Uuring on välja antud algatuse Music Moves Europe raames, mille kaudu soovib Euroopa Liit leida uusi võimalusi muusikavaldkonna toetamiseks. Uuringu valmimist juhtisid Prantsusmaa muusikaekspordi organisatsioon Le Buraeu Export, Austria muusikaekspordi organisatsioon MICA ja uuringufirma KEA. Uuringu põhieesmärke ja materjalikogu analüüsisid ning kiitsid heaks Euroopa muusikavaldkonna esindajad ja huvirühmad esimesel muusikaekspordi konverentsil European Music Export Conference, mis toimus 2019. aastal Brüsselis.

EMEE on mittetulundusühing, mis ühendab 26 riikliku ja piirkondliku muusikaekspordi kontorit üle Euroopa. EMEE eesmärk on tugevdada oma liikmete vahelist teadmiste ja kogemuste vahetust, koostööd ning esindada neid suhtluses Euroopa Komisjoni ja teiste partneritega.

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus, mille asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet. Praeguseks on see kujunenud nii rahvusvaheliselt kui ka lokaalselt tegutsevaks mitmekülgseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, tutvustab Eesti muusikat, muusikuid ja ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, korraldab seminare, töötube jpm.

 

Uuring: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4be2f11d-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-111483830