Euroopa Komisjoni uuring: Ettevõtlusaktiivsus Eestis on langenud

14. juuni, 2010
Euroopa Komisjon avalikustas Eurobaromeetri uuringu „Ettevõtlus ELis ja väljaspool seda“, milles käsitletakse selliseid teemasid nagu ettevõtluse arendamine, avalikkuse suhtumine ettevõtlusesse ja inimeste motivatsioon ettevõtjaks hakkamisel. Uuringu tulemustest selgus, et 4% küsimustele vastanud ELi kodanikest oli hetkel ettevõtte loomise algetapis, 3% oli äsja alustanud uue ettevõttega ja 6% tegeles ettevõtlusega juba pikemat aega.

2007. ja 2009. aasta tulemuste võrdlus näitab ettevõtlusaktiivsuse suurimat langust just Eestis ja Lätis. Aastal 2007 vastas mõlemas riigis uuringus osalenud elanikest umbes viiendik (22% ja 18%), et nad on ettevõtet käivitamas või juba ettevõtlusega alustanud . Käesoleva aasta uuringu tulemustes on need proportsioonid peaaegu poole väiksemad (13% Eestis ja 10% Lätis).

Uuringust selgub, et 45% ELi kodanikest eelistaksid olla ettevõtjad, samas kui näiteks USAs on see näitaja 55% ja Hiinas 71%. ELi liikmesriikide vahel valitsevad antud küsimuses suured erinevused: ettevõtluse eelistamine kõikus 26%-st Slovakkias kuni 66%-ni Küprosel.

Valdav enamik vastanud ELi kodanikest eelistas ettevõtlust, kuna soovivad töötada teistest sõltumatult. Samuti nimetati positiivsete aspektidena eneseteostamise suuremat võimalust ning vabadust valida endale ise meelepärane töökoht ja aeg töö tegemiseks.

Probleemide ja hirmudena, mis võiksid ettevõtlusega alustamist takistada, toodi peamiselt välja finantsraskused ja praegune halb majandusolukord. Umbes pool ELi kodanikest (49%) kartis, et praegu on suur võimalus minna uue ettevõtte loomisel pankrotti. Ebakindlust regulaarse sissetuleku puudumise pärast tundis 40% vastanutest ja mainiti ka ohtu kaotada pankroti korral kogu oma vara.

Euroopa Komisjon on seisukohal, et liikmesriikides on vaja soodustada ettevõtlusalaseid algatusi ja võtta meetmeid, mis toetaksid ettevõtete ja ettevõtlike kodanike kuna ettevõtlus võimaldab parandada Euroopa Liidu üldist tööhõivet ja majanduse olukorda ning aitab suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust.

Ettevõtluse uuring toimus kokku 36 riigis: ELi 27 liikmesriigis, ELi kandidaatriikides Horvaatias ja Türgis, EFTA riikides Islandil, Norras ja Šveitsis, USAs ning Hiinas, Jaapanis ja Lõuna-Koreas.

Uuringu täistekst

Allikas: Euroopa Komisjon