Finantsjuhtimine

03. detsember, 2009

Iga ettevõtja peab tegema otsuseid, millal on õige aeg investeerida, võtta pangalaenu, arendada välja uus toode jne. Selliste otsuste tegemisel on abiks ettevõtte finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne), mille põhjal on võimalik hinnata ja planeerida ettevõtte tegevust. Finantsaruannetest saab infot  ettevõtte tulude ja kulude, rahavoogude, müügimahu, investeeringute jt näitajate kohta. Aruannete põhjal saab hinnata, kui tõhus on olnud ettevõtte juhtimine, milline on ettevõtte hetkeseis (nt rahaline seis, võlad) ning kavandada tuleviku tegevusi. Finantsaruannete analüüsimisel on soovitav vaadelda vähemalt viimase kolme aasta aruandeid ning nende võrdlemisel kindlaks teha peamised trendid. Loe lisaks: finantsplaneerimine

Bilanss annab ülevaate ettevõtte varadest (aktiva), kohustustest ja omakapitalist (passiva) mingil kindlal ajahetkel. Bilansi võrdlemisel eelmiste perioodide bilanssidega saab kindlaks teha, missugused muutused on toimunud ettevõtte varades ning kuidas on muutunud laenukohustused ja omakapitali koosseis. Loe lisaks: bilanss

Kasumiaruannete võrdlemisel saab teada, kuidas on muutunud ettevõtte tulud, kulud ja kasum või kahjum. Samuti võib erinevaid kulu- ja tululiike jälgides teha järeldusi, missugused tegevused on ettevõtet kõige rohkem mõjutanud. Väikeettevõtja jaoks on oluline kulutuste kontrollimine. Püsikulud (nt ruumide rendikulu) peaksid olema võimalikult madalad, eriti oluline on see alustava ettevõtte puhul. Tuleks jälgida, et tulud oleksid suuremad kui kulud.

Rahavoogude aruandeidvõrreldes saab teada, kuidas on muutunud ettevõtte rahavoog. Tähtis on planeerida ja jälgida rahavoogusid ning kavandada oma tegevused nii, et ettevõtte maksevõime oleks ka tulevikus kindlustatud. Ettevõtlusest saadud rahavood peaksid olema positiivsed. Investeeringuteks on kasulik kasutada laene või toetusi. Loe lisaks: rahavoogude aruanne

Ettevõtte tegevusest ülevaate saamisel on abiks ka finantssuhtarvud. Suhtarvude leidmiseks kasutatakse palju erinevaid meetodeid ning nende tõlgendamine vajab mõningaid oskusi. Finantssuhtarve saab võrrelda teiste sarnaste ettevõtete näitajatega, kui suhtarvude leidmisel on kasutatud ühesugust metoodikat.

Järgnevalt on toodud mõned levinud finantssuhtarvud:

• Likviidsuskordaja (acid test) näitab, mitme krooni ulatuses on olemas likviidsed varad ühe krooni lühiajaliste kohustuste tagamiseks ehk kuidas ettevõte suudab täita lühiajalisi kohustusi. Algandmed likviidsuskordaja leidmiseks saadakse bilansist. Likviidsuskordaja = käibevara – laovarud / lühiajalised kohustused
Ettevõte saab oma lühiajaliste kohustuste täitmisega hästi hakkama, kui likviidsuskordaja on suurem kui 1.

• Koguvara käive (total assets turnover) näitab, mitu krooni läbimüüki saab ettevõte igalt varadesse investeeritud kroonilt.
Koguvara käive = müük / koguvara

• Tegevustulukus (profit margin, PM) näitab, missuguse osa moodustab kasum ettevõtte müügikogusest. Tegevustulukus = kasum / müük

• Koguvara tulutase
(return of total assets, ROA) näitab, kui palju kasumit teenib iga varadesse paigutatud kroon ehk kui hästi on ettevõtte varasid kasutatud.
Koguvara tulutase = kasum + intressikulu × (1 – maksumäär) / keskmine koguvara

• Omakapitali tulutase
(return of equity, ROE) näitab, kui palju kasumit teenib iga omakapitali kroon ehk kuidas ettevõte toob omanikele tulu.
Omakapitali tulutase = puhaskasum / omakapital

 

Pane tähele:

  • hoia oma raamatupidamine korras;
  • enne oluliste otsuste tegemist vaata aruanded üle;
  • rahavoog majandustegevusest peab olema positiivne, st tulud peavad ületama kulusid;
  • lisafinantseeringute vajadust kaaludes analüüsi põhjalikult oma ettevõtte finantse;
  • abi saamiseks pöördu finantskonsultandi poole