HEI: Ettevõtte loomist takistab rahapuudus

27. aprill, 2010

Uuringufirma Klaster uuringu tulemusena selgus, et peamiselt takistab oma ettevõtte loomist vajalike rahaliste vahendite puudumine, mille tõi välja 74 protsenti vastanuist.

Kõrged maksud on takistuseks 26 protsendile vastanuist. Sealjuures heidutab maksukoormus vanemaid inimesi rohkem kui noori. Hea idee või julgus puudub vastavalt 24 ja 21 protsendil vastanuist. 21 protsenti vastanuist nimetas takistusena ka väheseid teadmisi seadusandlusest. 18 protsenti vastanuist peab Eesti turgu ettevõtluse alustamiseks liiga väikeseks.

Uuringu tulemusel selgus, et kokku on oma firma loomist kaalunud ligi kaks kolmandikku eestlastest, kuid vastava plaani on ellu viinud vaid üheksa protsenti – kaheksa protsenti naisi ja kümnendik mehi. 56 protsenti eestlastest on ettevõtlusega alustamist küll kaalunud, aga pole kavatsust mingil põhjusel teostanud.

Mehed kaaluvad ettevõtlusega alustamist naistest sagedamini, samal ajal leidub meeste hulgas enam ka neid, kes pole vastavat kavatsust ellu viinud, selgus uuringust. Kui naistest 42 protsenti ei ole kunagi kaalunud ettevõtjaks hakkamist, siis meeste seas on sama näitaja 27 protsenti. Samal ajal väidab tervelt 63 protsenti meestest, et on ettevõtte rajamist küll kaalunud, ent pole plaani ellu viinud. Naiste hulgas on vastav osakaal 50 protsenti.

Uuringust selgub, et mida noorema vanusegrupiga on tegemist, seda suurem osakaal vastajaist on kaalunud oma firma rajamist. Üle 50-aastastest on kaalunud ettevõtlusega alustamist 52 protsenti, plaani on teostanud 11 protsenti. Kuni 30-aastaste hulgas on need näitajad vastavalt 72 ja viis protsenti.

Kõrgharidusega ja kõrghariduseta inimeste seas leidub ettevõtlusega alustamist planeerinuid suhteliselt võrdselt, vastavalt 62 ja 66 protsenti.

Samal ajal viivad kõrgharidusega inimesed keskmisest sagedamini ettevõtte loomise plaani ka ellu – oma firma asutanute osakaal ulatub 14 protsendini. Kõrgharidusest madalama haridustasemega inimeste hulgas jääb vastav näitaja poole madalamaks.

Uuring tehti ajavahemikul 8.–11. märts 2010. Kokku vastas küsitlusele 529 inimest vanuses 16–64 aastat