Horisont 2020 rahastab ettevõtete tootearendustegevusi

27. mai, 2014

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni uus rahastamisprogramm  Horisont 2020 pakub võrreldes eelneva 7. raamprogrammiga rohkem osalemisvõimalusi ettevõtetele, rahastades suuremas mahus turulähedasemat arendustööd. Ühe uue meetmena tutvustab Horisont 2020 VKE instrumenti, mis on spetsiaalselt suunatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning võimaldab ellu viia uuenduslikke tootearendusprojekte.

VKE instrument on üles ehitatud kahefaasilisena. Esimeses faasis on ettevõttel võimalus taotleda eeluuringu toetust, et kontrollida oma äriidee realiseeritavust ning viia ellu tarvilikud taustauuringud. Eeluuringu peamiseks väljundiks on toote või teenuse põhine äriplaan. Esimese faasi projektid kestavad maksimaalselt 6 kuud ning Euroopa Komisjoni toetus eeluuring läbiviimiseks on 50 000 eurot. 

Teise faasi fookuses on siis tootearendusprojekt ise. Projekti lähtepunktiks peab olemas olema juba spetsiifilises keskkonnas testitud prototüüp, seega varasemad teaduslikud uuringud peaksid olema eelnevalt ellu viidud.  Põhiprojekti võimalikud tegevused on näiteks testimine, disain, miniaturiseerimine, esimeste pilootrakenduste loomine, jne. Projekti võib läbi viia üksi või koos partneritega, lubatud allhankijate kaasamine. Põhiprojekti kestvus on 1-2 aastat ning Euroopa Komisjoni toetus on vahemikus 0,5 kuni 3 miljonit eurot toetusmääraga 70%.

Siinkohal saavad ettevõtted ise valida, kas peavad tarvilikuks eeluuringu läbiviimist või soovivad kohe esitada teise faasi taotlus ehk põhiprojekti.

Tervishoiu valkdonnas on VKE instrument spetsiifiliselt suunatud diagnostika valdkonna ettevõtetele ning projekti fookuses on eksisteerivate biomarkerite ning diagnostikaseadmete kliiniline valideerimine. Tervishoiu valdkonnas on VKE instrumendi projektide puhul Euroopa Komisjoni poolne toetus 100 % ning toetus jääb vahemikku 1-5 miljonit eurot. 

VKE instrument on jooksvalt avatud ning projekte saab juba esitada. Esimese faasi taotlustel on 2014. aastal kolm hindamistähtaega – 18. juuni, 24. september ning 17. detsember. Teise faasi taotlustel on kaks hindamistähtaeg – 09. oktoober ning 17. detsember. 

Eesti ettevõtetele pakub Horisont 2020 programmi projektide ettevalmistamisel tuge Enterprise Europe Network (EEN) ning spetsiifilisemalt võrgustiku partner Invent Baltics OÜ. Ettevõtetel on võimalik saada tasuta konsultatsioone projektiidee sobivuse ning fookuse osas. Samuti pakub võrgustik tuge projektipartnerite leidmisel ning taotluse edasisel koostamisel.