Tallinna Ettevõtlusamet toetab uute töökohtade loomist Tallinna ettevõtetes

17. aprill, 2012

Uute töökohtade loomise toetuse eesmärk on aidata kasvust ja laienemisest huvitatud ettevõtetel kaasa uute töökohtade loomisele, milleks toetatakse tegevuseks vajaliku põhivara soetamist.


Toetust saavad taotleda äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 • taotleja asukoht on Tallinnas ja toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud väikeettevõtluse edendamisele Tallinnas;
 • taotleja täistööajaga töötajate arv on 2 kuni 250;
 • äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud;
 • taotleja on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat ja esitanud äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet;
 • taotleja viimase kahe majandusaasta keskmine lisandväärtus töötaja kohta on vähemalt 50% valdkonna keskmisest lisandväärtusest töötaja kohta (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas);
 • taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • taotleja ei ole taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul töötajaid koondanud ega vähendanud täistööajaga töötaja(te) tööaega;
 • taotlejale ei ole eelnenud 12 kuu jooksul eraldatud uute töökohtade loomise toetust.


Toetust võib taotleda ainult uute töökohtade loomisega otseselt seotud põhivara (masinad ja seadmed või muu taotluses märgitud vara) soetamiseks ja sellega seonduvate kulude katteks.

Toetatavad on lisaks eelpool nimetatule järgmised kulud:

 • materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi- ja seadistamiskulud;
 • rakendustarkvara soetamise kulud ja rakendustarkvara arendamisega seotud programmeerimise ja testimise kulud, juhul kui taotleja prognoosib müügitulu arendatava rakendustarkvara kasutuslitsentsi või sisuteenuse müügist. Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale;
 • ettevõtja kohta minimaalselt kahes keeles infot vahendava veebilehe terviklahenduse (disainilahenduse ja tehnilise lahenduse) loomise ja/või arendamise kulud.

Toetuse piirmäärad ja nõuded loodavate uute töökohtade arvu osas

kuni 5000 eurot vähemalt 2 uut töökohta
kuni 10 000 eurot vähemalt 3 uut töökohta
üle 10 000 euro kuni 20 000 eurot vähemalt 5 uut töökohta

Toetuse maksimummäär on 20 000 eurot. Omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 50% projekti kogumahust. Toetuse taotluse menetlemisperiood on kuni 30 tööpäeva.

Lisainfo leiate aadressil http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Uute-tookohtade-loomise-toetus-2 .