Käimasolevad taotlusvoorud

29. oktoober, 2009

UUS:
HORIZON 2020 taotlusvoorud on avatud


Loov Euroopa toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse käimasolevad taotlusvoorud

Vaata ka lisaks Toetusvõimalustest abistavat andmebaasi siit.

Starditoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt alates 09.07.2012.a EASi e-teeninduses. Starditoetust on võimalik taotleda kuni 5 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.
Starditoetust on võimalik kasutada põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

Kasvutoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavad rahalisi vahendeid kasvava ja eksportiva ettevõtte arendamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt alates 9.juulist 2012.a. Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50% ja omafinantseering vähemalt 50%.

Taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.

 

Norra-Eesti programm: keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil

PROGRAMMI EESMÄRGID:

1) suurendada Eestis keskkonnasõbralikku ettevõtlust, mis on suunatud informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste ära kasutamisele innovaatiliste lahenduste leidmisel;

2) suurendada neljas valdkonnas (transport ja logistika, energeetika, tootmine ja kaubandus, E-tervis)nutikate IKT lahenduste abil ettevõtete poolt pakutavate keskkonnasõbralike uute või uuendatud teenuste või toodete mahtu.

 

Põhitoetusskeemi raames toetatakse keskkonnasõbraliku IT-lahenduste väljatöötamist. Toetuse määr põhitoetusskeemis sõltub abi liigist ja projektis osalevate ettevõtete suurusest, varieerudes 25% – 75% . Toetuse summa võib olla 170 000 – 700 000 eurot.

Loe edasi » 

 

Ekspordi arendamise toetus 

EAS lõpetas ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõtu 7.12.2012.a. Põhjuseks käesoleva rakendusperioodi struktuurifondide ekspordi valdkonna toetuste eelarve täitumine.

Loe edasi »

Arendustöötaja kaasamise toetus

Arendustöötaja toetust EASist rahastab Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Arendustöötaja peab olema kvalifitseeritud:
* teadur
* insener
* disainer
* turundusjuht

Toetatakse kuni 50% abikõlblikest kuludest, projekti periood on maksimaalselt 36 kuud. Miinimum ja maksimum summat ei ole kehtestatud, kuid vähese tähtsusega abi raames taotletav summa koos viimase kolme aasta jooksul saadud toetustega ei tohi taotlejal ületada 200 000 eurot.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Loe edasi »

Disainjuhtimise alane nõustamisteenuse toetus

Disainjuhtimise alase nõustamisteenuse toetust saab taotleda teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme raames, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Selleks eraldatud eelarve suurus on 500 000 eurot. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Loe edasi »

Tootmisettevõtete arendustoetus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peatab alates 2. oktoobrist tootmisettevõtete arendustoetuse taotluste vastuvõtu seoses programmi eelarve täitumisega.

Loe edasi »

Põllumajanduse registrite ja Infosüsteemi Amet (PRIA) pakub:

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014

Iga meetme sihtgrupis on MTÜ-d, sihtasutused, omavalitsusüksused. Ühistegevuse meetmel on lisaks seltsingud ja mikro- ja väikeettevõtjadning projektide ettevalmistamise meetmel tulundusühistud ning mikro- ja väikeettevõtted.

Euroopa Liidu kultuurivaldkonna koostööprogramm Kultuur
Programmil on kolm tegevussuunda:
1. Kultuurimeetmete ehk koostööprojektide toetamine
2. Euroopa tasandil tegutsevate kultuuriorganisatsioonide toetamine
3, Kultuurikoostööalaste analüüside teostamise ja teabe kogumise ja levitamise, samuti projektide mõju suurendamise toetamine

Loe edasi »

 

Projektieksperdi veebileht lubab ettevõtte nime sisestades vaadata, millisele toetusele ettevõte kvalifitseerub. Analüüsitakse hetkel järgnevaid toetusi: starditoetus, kasvutoetus, ekspordi arendamine, teadmiste ja oskuste arendamise toetus,arendustöötaja kaasamine.
Loe edasi »

Veebikeskkond www.struktuurifondid.ee on peamine infoallikas Euroopa Liidu struktuuritoetuste kohta Eestis. Järgneval neljal aastal moodustavad välisvahendid riigieelarve mittemaksulistest tuludest keskmiselt 60 protsenti.


Kesk-Läänemere programm
keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a. piirnevad alad), hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA ja Skargarden INTERREG IIIA alasid, millele lisandusid uued piirkonnad Rootsis ja Lätis.

Loe edasi »

Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogrammi koostöövõrkude toetus
Toetuse eesmärk on luua Põhja- ja Baltimaade kõikide valdkondade kunstnikele, produtsentidele ja kultuuritegelastele võimalus kontaktide laiendamiseks, kogemuste ja teadmiste vahetamiseks ning erialaoskuste täiustamiseks.

Koostöövõrkude toetused jagunevad lühiajalisteks (kestvusega kuni üks aasta) ja pikemaajalisteks (kuni kolm aastat). Esimesel juhul võib toetus katta kuni 70 protsenti (maks. 25 000 eurot), pikemaajaliste projektide puhul kuni 50 protsenti (maks. 150 000 eurot) eelarvest.

Loe edasi » 

Põhjamaade kultuuri- ja kunstiprogramm
T
oetus jaguneb kaheks mooduliks:

1. Tootmispõhine tegevus ja tulemuse esitlemine:

  • võtmesõnaks on innovatsioon, mis kätkeb endas uute ideede, kontseptsioonide ja protsesside arendamist ja katsetamist)
  • uurimistööks
  • tootmiseks
  • esitlemiseks
2. Erialase pädevuse tõstmine, arvamuste, hinnangute, teadmiste ja oskuste vahendamine.
  • teadmiste ja oskuste vahendamiseks (seminarid, töötoad, meistriklassid, kursused jne)

Loe edasi »

Toetus on mõeldud ärikohtumiste, ettevõtlusalase ja piirkondliku klastrikoostöö toetamiseks, innovatiivseteks projektideks, ettevõtluskogemuste jagamiseks, Euroopa Liidu fondide, projektide rahastamise ja kasutamise koordineerimiseks Põhja- ja Baltimaades.
Toetust saab taotleda erialasteks kohtumisteks, praktikaks, õppereisideks, koostöövõrkude arendamiseks (sh seminaride ja töötubade korraldamiseks).
Taotlejad saavad olla väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (sh FIE-d), ettevõtlusorganisatsioonid (sh ettevõtlusinkubaatorid jt), riigiteenistujad, kes tegutsevad ettevõtlussuunal, sh kohaliku omvalitsuste ametnikud ja arenduskeskused, ettevõtluse riiklikud tugisüsteemid ja nii üksikisikud kui ka grupid.

Loe edasi »

Põhja-Balti kultuuri mobiilsusprogrammi reisitoetus
Toetust saavad taotleda kõik Põhja- ja Baltimaade loovisikud: professionaalsed kunstnikud, kirjanikud, tõlgid, kuraatorid, produtsendid, kultuuritoimetajad ja -teadlased jne. Lisaks on võimalik taotleda kuni nädala pikkust majutustoetust, mille suurus oleneb sihtriigist ja –linnast.

Lühiajalist koostöövõrkude toetust summas 70 protsenti ehk kuni 25 000 eurot eelarvest.

Pikaajalist koostöövõrkude toetust summas kuni 50 protsenti ehk kuni 150 000 eurot eelarvest.

Loe edasi »

Vaata teisi Põhja-Baltimaade toetuste tähtaegu siit.