Kandideeri Ettevõtluse Auhind 2013 raames Uuendaja 2013 auhinnale!

13. juuni, 2013

ettevotluse auhind 2013Kui ettevõte, kus sa töötad, on silma jäänud uute ideede ja muutustele avatud tegevuste poolest, kutsub Disainikeskus üles kandideerima Ettevõtluse Auhind 2013 raames Uuendaja 2013 auhinnale. Sellisel kujul antakse auhinda välja antakse esimest korda. Kui eelnevatel aastatel on tunnustatud Innovaatorit ja Disaini Rakendajat eraldi, siis esmakordselt arvestatakse disaini ja disainmõtlemist innovatsiooni osana. Uuendaja kategoorias hinnatakse disaini rolli uuenduste käivitamisel ja elluviimisel, disaini võimet muuta innovaatilised ideed käegakatsutavaks ning kasutajamugavaks. 

Tähtaeg on juba 30. juuni, kandideerimiseks tuleb täita ankeet.

Auhinnast

Ettevõtluse Auhind 2013

Konkurss Ettevõtluse Auhind on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele ning samas ka pikima ajalooga ettevõtluskonkurss Eestis. Konkursi käigus selgitatakse välja enim kasu toonud ettevõtted viies riigi jaoks kõige olulisemas valdkonnas.Uuendaja 2013

Kategooria uuendaja 2013 eesmärk on tunnustada ja tuua teistele eeskujuks ettevõtjaid, kes on uuenduste väljatöötamise ja eelkõige nende tulemusliku rakendamise läbi saavutanud majanduslikku edu, loonud kõrgema lisandväärtusega töökohti või suurendanud müüki oma toodete ja/või teenuste lisandväärtuse kasvu abil.Kandideerima sobivad Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes on aastatel 2012 – 2013 kasutusele võtnud uuendused, mis sisaldavad endas ettevõtte jaoks uusi disaini- ja tehnoloogilisi lahendusi toodete, teenuste ja protsesside osas ning juhtimis- ja ärimudeleid. Uuendusega seotud arendustöö võib olla toimunud ka enne 2013. aastat. Uuenduse all peame silmas: 1. Majanduslikku edu saavutanud innovaatiline toode, teenus, tehnoloogia või disainilahendus; 2. Majanduslikku edu toonud uuendus (sh organisatsiooni-, protsessi-, turundus- jms innovatsioon), mille väljatöötamisel on olnud keskne roll disainmõtlemisel ja -juhtimisel; 3. Uuendus (sh. toode, teenus, ärimudel, tehnoloogia, disainilahendus jne), mis omab majanduslikku potentsiaali. 


Esitatav uuendus peab olema vähemalt osaliselt välja töötatud ettevõtte enese poolt, juba olemasoleva tehnoloogia või disainilahenduse täiendava lisandväärtuseta rakendamine ei ole konkursil osalemiseks piisav uuendus.Iga äriühing saab konkursil osaleda ka rohkem kui ühe uuendusega, sellisel juhul käsitletakse iga uuendust eraldi kandidaadina. 


Kui konkursile esitatav uuendus on välja töötatud mitme partneri koostööna, siis peab konkursil osalev ettevõte olema kas näiteks toote/teenuse turustaja või peab tal olema õigus vähemalt 10% toote/teenuse turustamisel saadavast tulust.Kriteeriumid

1. Uuenduslikkus (45%) Selle kriteeriumi all hinnatakse: – kui unikaalne,  väärtuslik ja kasutajakeskne on uuendus ning milline on tarbijale loodav lisandväärtus; – milline on uuenduse maksumuse suhe loodavasse lisandväärtusse, uuenduse konkurentsieelis ning konkurentsivõimelisus võrreldes konkureerivate ja samalaadsete uuendustega; – kui suur on uuenduse ajaline edumaa konkurentidega võrreldes ning millised on uuenduse jätkusuutlikkuse eeldused; – kuivõrd teadlikult ja järjepidevalt rakendatakse disaini kui strateegilist tööriista uuenduste väljatöötamisel ning ellurakendamisel.

2. Turupotentsiaal (25%) Selle kriteeriumi all hinnatakse: – kui mitmele turule ja millistesse segmentidesse tänu oma uuendusele sisenetakse, kui suured ning millise kasvupotentsiaaliga need turud on; – kui suur on ettevõtte tegevusvaldkonnas turu kogumaht ning kui suure osa võiks ettevõte tänu oma uuendusele sellest potentsiaalselt haarata; – millist mõju avaldab uuenduse rakendamine ettevõtte ekspordipotentsiaalile; – milline on pakutavate toodete või teenuste rahvusvaheline konkurentsivõime ja kasutajamugavus.

3. Ettevõtte üldine võimekus (sh finantsnäitajad ning üldised innovatsioonitulemused) (20%) Selle kriteeriumi all hinnatakse: – uue toote või teenuse osakaal kogukäibest; – uue toote või teenuse realiseerimise netokäive ; – (kui tegu ei ole toote või teenusega, siis) kui suur on ettevõtte kulude kokkuhoid või tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv tänu uuendusele; – ettevõtte krediidireitingut ning investorvalmidust; – ettevõtte varasemat kogemust uuenduste väljatöötamisel ja ellurakendamisel.

4. Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimine (10%) Selle kriteeriumi all hinnatakse: – ettevõtte toimimist majanduslikult, sotsiaalselt  ja keskkonda säästval viisil, mis on kooskõlas  kõikide huvigruppidega (investorid, kliendid, töötajad, äripartnerid, kohalik kogukond, keskkond ja ühiskond) – ettevõtte tegevuse avatust ja läbipaistvust, mis põhineb eetilistel väärtustel ja austusel – teenuste ja toodete  kasutajakesksust

Hindamine


Konkursile esitatud uuendusi hindab esmalt EASi Kliendihalduskeskus ja EIK, kaasates spetsiifilistel teemadel (sh. disainirakendamine) erialaorganisatsioone ning eksperte. Hindamisel arvestatakse esitatud toote, teenuse, protsessi,  äri- või juhtimismudeli ning disainirakenduse originaalsust, majanduslikku edu või potentsiaali ning positiivset mõju Eesti ühiskonnale. 

Uuendusi hinnatakse eksperthinnangute alusel, arvestades asjakohaseid kriteeriume, nt turupotentsiaali ei saa otseselt arvestada ärimudeli uuenduse puhul. Valitakse välja kolm uuendust, mille hulgast valib tiitli Edukas Uuendaja 2013 võitja välja konkursi Ettevõtluse Auhind 2013 žürii.

Konkurssi kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.