Kärt Nemvalts: Autorid tunnevad, et nad on nõrgemas positsioonis

09. detsember, 2014

Loov Eesti hoiab silma peal autoriõiguse seaduseelnõul. Meie küsimustele vastas autoriõiguse seaduseelnõu töörühma liige, Kärt Nemvalts Justiitsministeeriumi eraõiguse talitusest.

Millises seisus on praegu autoriõiguse seadus?

Kärt Nemvalts:  eelnõu menetlemine jätkub koostöös erinevate sidusgruppidega, peale 18.11.14 Justiitsministeeriumis toimunud kohtumist loomeliitudega on praegu mõningad küsimused eelnõus üle vaatamisel, otsitakse jätkuvalt lahendusi. Paari kuu jooksul loodame eelnõu saata ametlikule kooskõlastusringile ja arvamuste avaldamiseks.

Praeguses eelnõus on osa punkte, millega autorid nõus ei olnud – kas kohtumistel jõuti seisukohtade lähendamiseni?.

Kärt Nemvalts:  kohtumine justiitsministriga andis hea ülevaate olulisematest teemadest, mis loomeliitudel seoses eelnõuga päevakorras on. Sellest tulenevalt on ära märgitud küsimused uuesti läbivaatamisel.

Vandeadvokaat Eeva Mägi tõi välja, et paljude loomeliitude muudatusettepanekutega on uue eelnõu koostamisel arvestatud ning ka seletuskirja täiendatud. Samas on täielikult jäetud tähelepanuta pea kõigi eesti autorite soov jätta isiklik õigus teose puutumatusele (õigus teha teoses muudatusi) isikliku õiguste kataloogi alla ning mitte siduda seda vaid autori au ja väärikusega – kas isiklike õiguste teema on jõudnud lahenduseni?

Kärt Nemvalts:  Nimetatud teema on üks põhilisi küsimusi, mida loomeliitudega kohtumiste tulemusena Justiitsministeeriumis uuesti läbi vaadatakse. Pakutav lahendus võib sisaldada muudatusi autorilepingu regulatsioonis, kuna osa kõnealusest probleemist võib taandada läbirääkimispositsioonide erinevusele – autor kui läbirääkimiste nõrgem pool. Muudatusettepaneku enda sisu ja põhjendusi avab põhjalikult eelnõu seletuskiri (kättesaadav JuM kodulehel). Peamiseks probleemiks, mida muudatusega soovitakse lahendada, on kehtivas õiguses sisalduv õigusselgusetus – olulises osas kattuva sisuga õigus on sätestatud nii isikliku kui varalise õigusena, millega tehingute tegemise režiimid on erinevad.