Kuidas päikeseline meeleolu aitab kaasa rahvusvahelistumisele

06. veebruar, 2018

Kultuuri- ja loomemajanduse ettevõtted Eestis peavad seda väga loomulikuks, et esimesest tegevushetkest peale tuleb otsida koostöövõimalusi ja kontakte ühiselt Euroopa turult.  Pole meie väikesel koduturul ei piisavalt tarbijaid ega osalejaid, et tagada oma ettevõtmisele jätkusuutlikkus.

ICCI (Internationalization in Cultural and Creative Industries) on kaheksa partneriga koostööprojekt, kus peamine lahendatav küsimus on loomesektori rahvusvahelistumine. Projektis  kaardistati üle-euroopaliselt peamised rahvusvahelistumise takistused ja vajadused ning selle analüüsi põhjal koostati koolitusprogramm.

Pole vist kuigi üllatav, et peamisteks takistusteks on teadmiste ja oskuste vähesus. Kus ja kuidas alustada? Mis on need esimesed tegevused, mis tuleks teha ning kas kuskil on keegi, kes võiks mind selles aidata?

Siinjuures vaadeldi rahvusvahelistumist kahel tasandil:  vahendusorganisatsioonid (inkubaatorid, keskused ja agentuurid) ja ettevõtjad.

Koolitusprogramm koostati projektipartnerite koosloomes ning iga partner panustas ühe koolitusmooduliga. Loov Eesti valdkonnaks oli välisturu valik ja sinna sisenemine. Meie pikaajaline koolituspartner Marketingi Instituut oli ka siin abiks ning Anu-Mall Naarits viis ka pilootkoolituse Materas läbi.

Kus siis kliima meie loosse sekkub?

Kogu koolitusprogrammi piloteeriti Itaalias, Materas. Matera on väike linn Lõuna-Itaalias, mis  2019. aastal on Euroopa kultuuripealinn. Jaanuarikuu viimasel nädalal särab seal päike ning päevane keskmine temperatuur on mõnusalt üle 15 plusskraadi.

Kogunenud on mitmekesine loovisikute grupp, igast partnerriigist (Rumeenia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Suurbritannia, Hispaania, Eesti) kaks ettevõtjat ja üks vahendusorganisatsiooni esindaja.  Eestist kandideeris kokku üle kolmekümne soovija ja võimaluse osaleda said – Jaanika Kikkas, disainereid esindava agentuuri omanik, Elvo Jakobson  – fotograaf ja graafiline disainer ning  Mauri Abner – disainmööbli tootja.

Nädal Materas koos kaheksa partnerriigi  loomeettevõtetega  oli värvikas ja kirev ning meeleolu ülev. Silma torkas, et Lõuna-Euroopast pärit inimesed on aktiivsemad, emotsionaalsemad ja avatumad. Pelgalt isikliku kogemuse põhjal julgen väita, et soe kliima loob aluse soojadele suhetele. Kindlasti pole parimat kohta rahvusvahelistumise küsimustega tegelemiseks, kui multikultuurne osalejate grupp.

Seda tõstis eraldi esile Matera programmis osalenud Elvo Jakobson: Eriti väljendus koolituse tõhusus rahvusvahelises keskkonnas, kus osalejad said nädala jooksul luua väärtuslikke kontakte erinevate riikide kultuuri- ja loomesektori esindajatega. Loodud kontaktvõrgustik ja vahetatud kogemused on loomeettevõtjale sillaks rahvusvahelisele turule sisenemisel ja tegevuse arendamisel.

Kõigi osalejate poolt sai positiivse hinnangu praktiline harjutus, kus iga riik analüüsis ühele välisturule sisenemise riske ning seejärel toimus stereotüüpide murdmine ning tagasisidestamine, mis andis nii palju erinevat informatsiooni, mida ei saa iialgi kogeda oma koduriigis koolitustel osaledes ja erinevaid kultuurilisi erinevusi lihtsalt ette kujutades.

Rääkimata muidugi kõigist neist vestlustest ja aruteludest, mis pidevalt meid ümbritsesid.

Põnev ja mitmekesine oli ka koolitajate valik ning erinevad koolitusvõtted. Palju oli õppida ka partneritel endil.

“Olles ise vahendaja loomeettevõtetele nii Eestis kui välismaal (leides neile õigeid müügikanaleid või otsides koostöövõimalusi erinevate ürituste näol), võin julgelt väita, et need 5 töist päeva meeldivas keskkonnas olid viljakad.

Edukaks kasvuks ja rahvusvahelistumiseks on oluline oma teadmiste suurendamine välisriikide eripärade ja turundustegevuste osas ning laiendada oma koostööpartnerite kontaktvõrgustikku. Ja seda meile ICCI pilootprojektis ka võimaldati.

Tsiteeriksin lõpetuseks Margaret Heffernan´i „Juba ainult see, et on võimalik töötada koos suurepäraste loominguliste inimestega, on midagi väärt,“” võttis Materas pakutud programmi kokku Jaanika Kikkas.

Kogu koolitusprogramm saab veel viimase lihvi ning seejärel on veebikeskkonnas avatud kasutamiseks kõigile soovijatele.

Programm sobib nii alustajatele, kui ka edasijõudnutele nagu kinnitab Mauri Abneri kommentaar: Matera koolitusel tõdesin, et välisturule minekuks on esmatähtis teha analüüsi põhjal enda toote jaoks sobiva turu valik ning kaasata kohapealne partner, kes tunneb kohalikke olusid ning aitab suuremaid vigu vältida. Nii jõuab positiivse tulemuseni kiiremini.”

Loov Eesti jätkab oma tegevusi loomeettevõtjate välisturule aitamisel ning uued praktilised programmid on ootamas.

Püsige jätkuvalt meie uudiste lainel, et järgmisi koolitusi mitte maha magada.

Loov Eestit esindas Materas Eva Leemet.