Loomemajandus aitab teisi sektoreid innovatsiooniprotsessis

19. märts, 2021

Põhjamõõtme Kultuuripartnerlusprogramm (Northern Dimension Partnership on Culture) uuris oma projektis “Cross-sectoral cooperation and innovation within Creative and Cultural Industries – practices, opportunities and policies within the area of the Northern Dimension Partnership on Culture“, mida on vaja, et loomevaldkonnad saaksid paremini teiste valdkondade innovatsioonile kaasa aidata. Vaadeldi  Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Islandi, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rootsi ja Venemaa kogemusi.

Projektist selgus kuus peamist väljakutset:

 1. Rahastajate, ettevõtete, avalikkuse, tarbijate huvi ja osaluse tagamine
 • virtuaalne koostöö ja esialgsed füüsilised kohtumised
 • teadlikkuse tõstmine ja erilise tähelepanu pööramine huvigruppidega isiklike kontaktide loomisele
 • turundustegevus on ülioluline
 1. Eksperimentaalse projekti jaoks raha kogumine sektorite üleselt
 • tugev ja lai võrgustik
 • andekad, tunnustatud spetsialistid
 • kaasata kohalikud omavalitsused juba varakult
 • tulemuste edastamine ja levitamine
 1. Loov ettevõtlus ja pädevuste tõstmine
 • haridusprogrammid ja rahvusvahelised üritused
 • ideaalne hetk koolituspakkumisteks, et veenda kohalikke ettevõtteid
 • isiklikud kontaktid
 1. Toetus eksperimentaalsetele tööprotsessidele
 • piiriülene koostöö ja erinevate sektorite ja erialade vastastikune sobitamine
 • toetav sektorite vaheline innovatsiooniprogramm
 • erifondid katalüüsivad koostööprotsesside ettevalmistavat etappi
 1. Keelebarjääride ületamine õppimis- ja teadmussiirdeprotsessides.
 • teadmiste vahetamine kohaliku ja rahvusvahelise kogukonnaga
 • võrgustikud – mõttekaaslased / partnerid

6.Uusimate tehnoloogiate kasutamisega algatusest maksimumi võtmine

 • interdistsiplinaarne koostöö lahenduste leidmiseks.
 • potentsiaalsete partnerluste ennetav algatamine
 • innovatsiooniülene fond on stiimuliks mikroettevõtetele

Vaata kokkuvõtet projektist