Loomemajandus läbi tudengi pilgu

02. november, 2010
Pildil lektor Jan Runge TLÜ Balti Filmi- ja Meediakool korraldas eelmisel nädalal Euroopa Liidu loomemajanduse alase regulatiivpoliitikat tutvustava kursuse pealkirjaga “Creative and Cultural Industries Policy in Europe”. Loov Eesti piilus parajasti klassiruumi, kui tudengid arutasid loomemajanduse edasist arengut Eestis. Pildil lektor Jan Runge.

Tudengitel paluti kokkuvõtvalt analüüsida loomemajanduse edasist arengut Eestis. Analüüsi tehti meeskonnatööna ning kolmes grupis, kus teemadena tuli käsitleda loomemajanduse olukorda viie aasta pärast, teha SWOT analüüs ning anda soovitusi, millele loomemajandust arendades keskenduda. Kuna lektor Jan Runge on Brüsselist ning Bernd Hartmann Stuttgardist, toimus kogu töö inglise keeles.

Tudengid pidasid oluliseks loomemajandusalade suuremat väärtustamist, kus loovalade õpetamisele pannakse rohkem rõhku ning loovtööstuses tegutsejatest saavad hästi tasustatud ning hinnatud spetsialistid. Samuti rõhutati koostöö olulisust erinevate loomemajandussalade vahel ning ka suhteid valitsuse institutsioonidega.

Leiti, et tuleb ära kasutada Eestile omaseid eripärasid nagu riigi väiksus ning asukoht ning Eesti ajalugu, mis on tõmbenumbriks paljude võõramaalaste jaoks. Samas on Eesti väike ühiskond üsna kinnine ning võõramaalastel on keeruline sulanduda, mis teeb ka ärisuhete loomise keerukamaks.

Tudengid leidsid, et ülikoolide vahel võiks olla tihedam koostöö loomemajandus ainete pakkumisel ning rõhutati loovate alade olulisust kogu haridussüsteemis. Eraldi toodi välja kutsekoolide õppesuunad ja nende väärtustamine, kus täna saab õppida mitmeid loomemajanduse praktilisi suundi. Oluliseks peeti kultuurisündmuste jätkuvat toetamist ning väikeste- ning keskmise suurusega ettevõtete tegevuse soodustamist.

Probleemina toodi välja loomemajanduse ning riigi vahelist koostööd, kus on puudu pidev ühenduslüli, mis teeks kommunikatsiooni lihtsamaks ja vähendaks bürokraatiat.

Kursuse lõpus palusid õppejõud Jan Runge ja Bernd Hartmann tagasisidet kursuse kohta. Tudengid märkisid, et kursus avardas nende silmaringi loomemajanduse seisukohast, mille tulemusena nad mõistsid, kui oluline on ka majanduses loovus ning sellest tulenev lisaväärtus. Tudengitele meeldis lektorite vabas vormis esinemine, kus õhkkond oli vähem formaalne ning tehti mitmeid praktilisi töid.

Nädalane kursus “Creative and Cultural Industries Policy in Europe” on osa suuremast moodulist, mis juhatab sisse järgmisel aastal käivituva  uue ingliskeelse magistriprogramm “”Cross-Media Production” (BFM) ühisõppekavana Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudiga.

Järgmisel semestril, kevadel, on ees ootamas neli uut kursust: “Creative Entrepreneurship”, “Media Innovation”, “Media Economics” ning “Creative Ecologies of Cities”