Loomemajandus on Eestile oluline majandussektor

23. september, 2013

20130923 125008-1Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) esitlesid täna Eesti loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse tulemusi. Uuring näitab sektori kiiret arengut, kuid toob probleemina välja loomeettevõtete väiksuse ja killustatuse, mis on takistuseks lisandväärtuse suurendamisele ja ekspordivõimekuse kasvule. Uuringut rahastas EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Loomemajandus on Eestis majandussektor, mis annab tööd ligi 30 000 inimesele ning mille kogutulu on üle 1 miljardi euro, moodustades ligi 3% Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Viimase nelja aastaga on sektori ettevõtete arv kasvanud ligi 70% ja töötajate arv ligi 5%. Majanduskriisist tingituna vähenes sektori kogutulu 2011. aastaks enam kui 6%, mida aga pehmendasid oluliselt ettevõtete suurenenud koostöövalmidus ja avaliku sektori toetused. Uuring näitab ühe lähiaastate peamise eesmärgina teiste majandussektorite suuremat teadlikkust sellest, et loomingulised lahendused loovad konkurentsieelise ja võimaldavad teenida suuremat tulu.

Kultuuriminister Rein Langi hinnangul on tegemist olulise uuringuga nii kultuuri- kui ka ettevõtlusvaldkonnale: „Loomemajandus on rahvusvahelises plaanis üks kiiremini arenevaid majandusvaldkondi ning on rõõmustav, et Eestil on tänase seisuga olemas hea ülevaade sellest, millised on meie võimalused selles protsessis osaleda. Loomeettevõtete arv on ka majandussurutise perioodil suurenenud ning see näitab, et kultuurivaldkonnas on jätkuvalt palju ideid, mis mõjutavad positiivsetelt arenguid nii ettevõtluses kui ka tööhõives”.

EASi juhatuse esimees Taavi Laur rõhutas, et loomemajanduse konkurentsivõimelisus ja integreeritus teiste majandussektoritega peaks tulevikus oluliselt kasvama. „Algaval perioodil tahame saavutada, et suureneks kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaal nii eraldi loomeettevõtjate müügitulus kui ka nende kasvavas koostöös muude ettevõtlusvaldkondadega,” lisas Taavi Laur.

Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus annab ülevaate loomemajanduse sektori trendidest Eestis ja loomevaldkondade ülesehitusest, analüüsib loomeettevõtete majanduslike näitajate muutumist aastatel 2007-2011 ning käsitleb sektori olulisust tööhõives ja sotsiaalmajanduslikus arengus. Seekord valminud mahukas uuring tugineb 2011. aasta statistilistele andmetele. Varem on sarnane uuring koostatud 2009. ja 2005. aastal. Uuringu tellis EAS, selle viis läbi Eesti Konjunktuuriinstituut Marje Josingu juhtimisel ning seda rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Uuringus käsitleti selliseid loomemajanduse valdkondi nagu arhitektuur, film ja video, ringhääling, disain, etenduskunstid, meelelahutustarkvara, kirjastamine, kunst, muusika ja reklaam ning kultuuripärandi osadena muuseumid, raamatukogud ja käsitöö.

Uuringuga on võimalik tutvuda aadressil: http://www.eas.ee/uuringud