Loomemajanduse tugistruktuure toetatakse järgneva kahe aasta jooksul enam kui 1,3 miljoni euroga.

08. veebruar, 2012

eas_yhevarviline_logo_sinineuusLoomemajanduse tugistruktuuride toetuse teise taotlusvooru raames said toetuse 9 projekti, nende hulgas 7 valdkondliku ja 2 piirkondliku arenduskeskuse oma.


Loomemajanduse valdkondlike arenduskeskuste ülesanne on tugevdada mõne konkreetse valdkonna või valdkondade (nt. arhitektuur, disain, etenduskunstid, jms) ettevõtluspotentsiaali ja ekspordivõimekust ning soodustada loomeettevõtjate ja teiste ettevõtlusvaldkondade omavahelist koostööd, kaasates valdkonnas tegutsevaid loovisikuid, ettevõtjaid ja partnereid üle-Eestiliselt. Loomemajanduse piirkondlike arenduskeskuste roll on tõsta piirkonna (st. ühe või mitme maakonna) konkurentsivõimet loomemajanduspotentsiaali arendamise toel, suurendades loomemajandusalast teadlikkust, nõustades keskuse tegevuspiirkonna alustavaid ja tegutsevaid loomeettevõtjaid, arendades ekspordipotentsiaali ning edendades koostööd loomeettevõtjate ja teiste tegevusvaldkondade ettevõtjate, avaliku- ja mittetulundussektori vahel.

Kui eelmise taotlusvooru fookus oli loomeettevõtlust toetavate tugistruktuuride loomisel eelkõige investeeringute kaasfinantseerimise näol (hoonete ehitamine ja renoveerimine, muu materiaalse baasi loomine), siis käesoleva taotlusvooru raames rahastatud projektid  keskenduvad valdkondade või piirkondade sisulisele arendamisele ja ekspordisuutlikkuse kasvatamisele erinevate tegevuste elluviimise toetamise kaudu. Lisaks toetatakse ka loomemajanduse  tugistruktuuride võimekuse tugevdamist. Uute projektide raames on loomeettevõtjatele loodud võimalused ekspordi edendamisele suunatud ühistegevuste elluviimiseks ning arenduskeskustel on selles eestvedaja roll.

Toetuse saajad ja toetatud projektid:

Eesti Disainkeskuse tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa eesti disaini, samuti sellega seotud tootearenduse igakülgsele edenemisele ja õpetamisele. Keskuse missiooniks on teha disain nähtavaks, teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat ning luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond. Oma eesmärkide saavutamiseks toetatakse, kavandatakse ja viiakse ellu erinevaid disaini ja selle kasutamist edendavaid projekte ja ülesandeid. Valdkondliku arenduskeskusena viiakse käesoleva projekti raames ellu disaini kasutuse edendamiseks välja töötatud Disaini Rakendamise Toetusprogrammi, koolitatakse ja nõustatakse disainereid ja disainibüroosid, korraldatakse kontaktüritusi ja antakse välja uudiskirja. Eesti disaini ekspordi edendamise suunal korraldatakse seminare, koolitusi ja turundusüritusi, valmistatakse reklaammaterjale ning tegutsetakse rahvusvaheliste agentide ja koostööpartnerite leidmise nimel.

Rohkem infot: www.disainikeskus.ee

Eesti Arhitektuurikeskuse eesmärgiks on kutsuda erinevate valdkondade esindajaid arhitektuuri üle kaasa mõtlema, informeerida ja inspireerida spetsialiste, julgustada kohalikke elanikke aktiivselt ühiskonnas toimuvatest ruumilistest protsessidest osa võtma, toetada planeerimise eest vastutavaid ametnikke ning kutsuda koostööle ehitatava keskkonna kavandajaid ja arendajaid. Lisaks tegeleb keskus ka eesti arhitektuuri ekspordivõimaluste arendamisega. Valdkondliku arenduskeskusena viiakse käesoleva projekti raames ellu nii tellijatele kui arhitektidele suunatud täiendkoolituse programme, koondatakse ja levitatakse arhitektuurialast teavet trükiste ja andmebaaside näol ning tutvustatakse eesti arhitektuuri arhitektuuriturismi arendamise kaudu. Arhitektuuriekspordi edendamiseks korraldatakse kontaktüritusi, koostatakse info- ja reklaammaterjale, toetatakse rahvusvahelistest arhitektuurivõistlustest ja –konkurssidest osavõttu, vahendatakse rahvusvahelisi kontakte ning nõustatakse arhitektuurivaldkonna ettevõtjaid välisturgudele sisenemisel.

Rohkem infot: www.arhitektuurikeskus.ee

Eesti Muusika Arenduskeskuse eesmärgiks on tõsta eesti muusika alast teadlikkust ning arendada muusikaettevõtlust nii sise- kui välisturul, koondada muusikavaldkonna erinevate alade ja liikmesorganisatsioonide professionaalset kompetentsi, kaardistada eesti muusika erinevate valdkondade ühiseesmärgid ning määratleda tegevussuunad nii sise- kui välisturul. Valdkondliku arenduskeskusena viiakse käesoleva projekti raames ellu muusikaettevõtluse meistrikursusi ja praktikaid, kaardistatakse eesti muusikaturg ning luuakse alused vastava statistika kogumiseks. eesti muusika ekspordi edendamise suunal töötatakse välja uus ekspordiformaat eesti klassikalisele muusikale ning osaletakse välismessidel ja festivalidel.

Rohkem infot: www.estonianmusic.ee

Eesti Filmi Sihtasutuse eesmärk on eesti rahvusliku filmikultuuri ja -tööstuse arengu soodustamine, toetades filmide, eeskätt eestikeelsete ja eesti kultuurile orienteeritud, arendamist, loomist, tootmist ja levitamist, filmialast tehnilist arengut, välissuhtlust ja rahvusvahelist koostööd, eesti filmide eksporti ja filmialase informatsiooni levitamist ning muid eesti filmielu soodustavaid toiminguid. Valdkondliku arenduskeskusena töötatakse käesoleva projekti raames välja terviklik valdkonnaülene ekspordistrateegia, käivitatakse välisekspertide ja müügiagendi kaasamise teel nõustamis- ja mentorprogramm filmitootjatele ning viiakse läbi turundusvaldkonna ja erialaspetsiifilisi koolitusi nii filmitootjatele kui nende koostööpartneritele ning korraldatakse valdkondade vahelisi koostööseminare. Ekspordi edendamise suunal osaletakse filmifestivalidel, korraldatakse eesti filmi turulinastusi ja filmitootjate osalemist valdkondlikel turundusüritustel ning valmistatakse info- ja reklaammaterjale uute filmiprojektide turundamiseks.

Rohkem infot: www.efsa.ee

Eesti Teatri Agentuuri eesmärgiks on edendada teatri ja dramaturgiaalast tegevust Eestis, tutvustada eesti teatrit väljaspool Eestit, omandada ja vahendada autoriõigusi, koguda ja vahendada teatrialast informatsiooni ja statistikat, korraldada teatrit ja dramaturgiat populariseerivaid üritusi, organiseerida eesti draamateoste tõlkimist ja levitamist väljaspool Eestit, edendada teatri ja dramaturgiaalast kirjastustegevust ning pakkuda dramaturgia ja teatrialase kirjanduse laenutusteenust. Valdkondliku arenduskeskusena korraldatakse käesoleva projekti raames ettevõtluse pilootkoolitus etendusasutuse töötajatele, osaletakse teatrifestivalidel, korraldatakse müügivisiite, valmistatakse turundusmaterjale ning viiakse läbi sihtturgude uuringuid.

Rohkem infot: www.teater.ee

Eesti Kirjastuste Liidu põhieesmärkideks ja -ülesanneteks on arendada kirjastustegevust Eestis ning selle kaudu Eesti kultuuri, esindada ja kaitsta kirjastajate huve, vahendada infot, korraldada kirjastamisalaseid ühisettevõtmisi ja organiseerida osavõttu mujal toimuvatest üritustest, anda välja ja levitada perioodilisi ning muid trükiseid, osaleda kirjastustegevust puudutavas seadusloomes, anda konsultatsiooni kirjastustegevuse alal, abistada Eesti kirjastajaid rahvusvahelises suhtlemises ja mõjutada oma tegevusega liikmete kutse-eetika kujunemist ning sellest kinnipidamist. Valdkondliku arenduskeskusena korraldatakse käesoleva projekti raames koolitusi nii kirjastajatele kui tõlkijatele, luuakse teabe- ja reklaammaterjale, osaletakse välismessidel ja korraldatakse näitusi ning organiseeritakse väliskirjastajate ja agentide visiite Eestisse.

Rohkem infot: www.estbook.com

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse eesmärgiks on suurendada eesti kunsti ekspordimahu kasvu, säilitada ja suurendada eesti kunsti hinnaväärtust ajas, korraldada erinevaid kunsti kommertsialiseerimise üritusi (sh oksjonid ja ühismüügid välismaiste galeriidega, koostootmisprojektid Eesti ja välismaiste kunstnikega), korraldada reise kogujatele (sh välismaistele) ning osutada tugiteenuseid kunstnikele (sh seminarid, promotsiooni korraldamine, vajaliku tootmisinfrastruktuuri pakkumine). Valdkondliku arenduskeskusena korraldatakse käesoleva projekti raames seminare, näituseid ja oksjoneid, antakse välja publikatsioone Eesti kaasaegsete kunstnike kohta, osaletakse messidel ning pakutakse projektruumi noorte kunstnike näituste ja projektide korraldamiseks koos professionaalse nõustamise ning vajaliku kontaktvõrgustikuga.

Tartu Loomemajanduskeskuse eesmärkideks on loomemajanduse valdkonna koordineerimine ja arendamine Tartus ning Lõuna–Eestis, loomemajanduse valdkonna ettevõtluse kasvu kiirendamine, innovaatilise loomemajanduse ettevõtete tekke, elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamine, ettevõtete käivitusperioodi riskide vähendamine soodsa ja kvaliteetse töökeskkonna ning tugiteenuste pakkumise kaudu ning külalisstuudio teenuse pakkumine loomeettevõtetele ja loovisikutele. Piirkondliku arenduskeskusena arendatakse käesoleva projekti raames Lõuna-Eesti loomemajanduskeskusi, valmistatakse trükiseid ühisturunduseks, korraldatakse seminare, koolitusi, koostööüritusi ja oksjoneid, viiakse läbi uuringuid ning pakutakse ettevõtjatele nõustamist ja mentorlust.

Rohkem infot: www.lmk.ee

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eesmärgiks on olla partner avalikule ja erasektorile kohalikku arengut toetavate projektide algatamisel, planeerimisel ning rakendamisel, nõustada ja koolitada ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse töötajaid ning seeläbi luua tingimusi arengu kiirendamiseks Pärnumaal. Piirkondliku arenduskeskusena soovitakse tagada jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise loomemajanduse ettevõtluse areng Pärnu linnas ja maakonnas. Käesoleva projekti raames luuakse infovõrgustik Pärnumaa ja Läänemaa piirkonnas tegutsevatele loomeettevõtjatele, nõustatakse alustavaid ja tegutsevaid loomeettevõtjaid, korraldatakse loomemajanduse alaseid seminare, koolitusi ja koostööüritusi, töötatakse välja materjalid lääneranniku loomemajanduse ühisturunduseks, viiakse läbi Pärnumaa loomeettevõtjate hetkeolukorda kaardistav uuring ja koostatakse lääneranniku loomemajandusstrateegia.

Rohkem infot: www.peak.ee

Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Programmi eelarve ELi eelarveperioodil 2007-2013 on 6,26 miljonit eurot. Taotlemine on vooruline. Esimene taotlusvoor toimus 15. september – 1. detsember 2009.a, teine taotlusvoor 1. september – 1. november 2011.a.

Programmi eesmärgiks on kasvatada loomeettevõtjate hulka ja nende müügitulu, soodustada loomeettevõtjate sisenemist välisturgudele, tekitada sünergia läbi loomeettevõtjate ühistegevuse ja ressursside jagamise, suurendada kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu loomeettevõtjate käibes ning teiste ettevõtlusvaldkondade toodete ja teenuste lisandväärtust läbi koostöö loomeettevõtjate ning loomeinimestega.