Loomemajanduse tugistruktuurid said 77 miljonit

05. veebruar, 2010

EAS kinnitas täna, 5. veebruaril loomemajanduse tugistruktuuride toetust saavad projektid. Kokku toetatakse loomeettevõtjate nõustamist ja tugiteenuste pakkumist 77 miljoni krooniga.

Toetuse said 13 projekti, nende hulgas 4 loomeinkubaatorit, kes hakkavad vastavalt toetuse eesmärkidele kasvatama Eestis loomeettevõtjate hulka. Taotlejatel oli võimalus küsida toetust nii tegevuskeskkonna loomise investeeringuteks kui ka oma loomemajandusvaldkonna arendamiseks.

„EASi prioriteediks on toetada jätkusuutlikke äri- ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtmisi, mille elluviimisse on kaasatud mitmeid osapooli ja mis on olulised oma valdkonnas. Selle toetusega abistame juba tegutsevaid, hästi läbimõeldud äriplaaniga loomeinkubaatoreid ja keskusi erinevates Eestimaa paikades,” ütles EASi loomemajanduse programmi koordinaator Georg Poslawski.

Projekte hindamiskomisjoni kuulusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, EASi ja Arengufondi esindajad, tunnustatud valdkonnaspetsialistid ja ettevõtluseksperdid.

Toetuse said:

Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise SA Tallinna Loomeinkubaatori ruumide väljaehitamiseks ja sisustamiseks ning inkubaatori toimimiseks planeeritud tegevusteks. Tallinnas Baltika kvartalis asuvasse Loomeinkubaatorisse mahub kokku 23 ettevõtet, sealhulgas 45-50 töökohta. Loomeinkubaator abistab ettevõtteid ärialase nõustamisega, projektide ja taotluste koostamisel, pakub võimalust osaleda koolitustel ja abi koostööpartnerite leidmisel.

Tartu Loomemajanduskeskus Tartu loomeinkubaatori väljaehitamiseks Kalevi tänava kinnistul, inkubatsiooniteenuste pakkumiseks ning Lõuna-Eesti loomemajandusvõrgustiku väljaarendamiseks ja koordineerimiseks. Tartu Loomemajanduskeskus on käivitanud klastriprogrammi ja teeb tihedat koostööd nii Tartu Ülikooliga kui ka Lõuna-Eesti ettevõtjatega. Keskus pakub loomemajanduse valdkonnas alustavatele ettevõtjatele soodsatel tingimustel üüritavaid ruume ning äririskide maandamiseks vajalikke tugiteenuseid.

Eesti Disainkeskus disainivaldkonna arendamiseks ja investeeringuteks tegevuskeskkonda. Eesti Disainikeskuse tegevus on suunatud Eesti disaini konkurentsivõime tõstmisele. Olles valdkondlikuks infokeskuseks, korraldab keskus disaini tutvustavaid ja propageerivaid üritusi, ettevõtete ja disainerite koolitamist, ühisturundusele suunatud tegevusi ja välismessidel osalemist, samuti teaduslike uuringute läbiviimist. Eesmärgiks on tutvustada Eesti laiemale avalikkusele disaini edukast rakendamisest tulenevaid võimalusi.

Eesti Arhitektuurikeskus arhitektuurivaldkonna arendamiseks ja tegevuskeskkonna kujundamiseks. Eesti Arhitektuurikeskuse toel on võimalus ära kasutada uute ja arenevate turgude potentsiaali ning tegeleda ekspordivõimaluste arendamisega. Sarnaselt Disainikeskusele tegeleks keskus ka arhitektuurialase teadlikkuse tõstmisega, arhitektuuriturismi arendamisega, koolituste ja uute tehnoloogiate teemaga.
Disainikeskuse ja Arhitektuurikeskuse omavaheline koostöö hakkab tulevikus toimuma ühises tegevuskeskkonnas – Kultuurikatlas.

Kultuurikatla Loomemajanduse Arenduskeskus tegevuskeskkonna väljaarendamiseks ja tugiteenuste pakkumiseks. Arenduskeskuse visiooniks on olla kodumaise ja rahvusvahelise koostöökompetentsiga loomekeskuste, inkubaatorite ja valdkondlike arenduskeskuste liiderpartneriks. Loomeettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks ja edukaks sisenemiseks välisturule pakub Kultuurikatla arenduskeskus koostöös partneritega loovat keskkonda, samuti terviklikku paketti tugiteenustest ja koostöövõrgustikest.

Viljandimaa Loomeinkubaatorid loomeinkubaatori rajamiseks Viljandisse. Viljandi loomeinkubaator on seotud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, kaasatud on kultuurikorraldust õppivad üliõpilased, tegutsevad ettevõtted, sh spin-off ettevõtted, ning uue meedia projektid. Suurt rõhku pannakse eelnimetatud valdkondade koostööle. Toetus on suunatud tehnoloogia soetamisele ning ruumide sisustamisele.

Eesti Digikeskus kõige uuemal tehnilisel baasil toimiva kompleksse digitaalse järeltootmisteenuse ahela loomiseks Eestis. Digikeskus esindab Eesti juhtivaid audiovisuaalse valdkonna ettevõtteid, teadus- ja arendusasutusi.

Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest nii investeeringuid inkubaatorite ja keskuste tegevuskeskkonna arendamiseks kui ka teenuste osutamist loomeinkubaatorite ja keskuste poolt loomeettevõtjaile. Programmi eelarve ELi eelarveperioodil 2007-2013 on 98 mln krooni ja taotlemine vooruline, teine voor on plaanis korraldada hiljemalt 2012. aastal.

Programmi eesmärgiks on kasvatada loomeettevõtjate hulka ja nende käivet, tekitada sünergia läbi loomeettevõtjate ühistegevuse ja ressursside jagamise, suurendada kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu loomeettevõtjate käibes ning teiste ettevõtlusvaldkondade toodete ja teenuste lisandväärtust läbi koostöö loomeettevõtjate ning loomeinimestega.