Loov Eesti jätkab uue hooga

05. juuni, 2010
„Mitte kunagi varem pole Eestis nii palju räägitud loomemajandusest,” ütles Signe Kivi 2009. aasta lõpus ühel konverentsil.  2010. ja 1011. aastal soovime kogu loomemajanduse temaatikat endiselt fookuses hoida ja selgitada, kuidas loomeettevõtjad  saavad kaasa aidata sellele, et meie elukeskkond oleks mõnus meile endile elada, kutsuks siia maailma parimaid eksperte ja et meid tuntaks loominguliste, kõrgetasemeliste ja konkurentsivõimeliste toodete järgi.

Kuidas me seda teeme?

Selgitame loomemajanduse sisu, loomeettevõtluse eripärasid, majanduslikku, sotsiaalset ja piirkondlikku väärtust ning toome arutluseks loomemajanduse probleeme, vahendame uudiseid ja valdkonnas toimuvat massi- ja valdkondliku meedia ja Loov Eesti infokanalite kaudu.

Toetame alustavaid ja tegutsevaid loomeettevõtjaid vajaliku informatsiooni ja nõuannetega ning innustame ka praeguseid tudengeid loomeettevõtlusega tegelema.

Julgustame koostööd loomeisikute ja tööstus- ja teenindussektori vahel, et viimased kasutaksid loomeisikute oskusi, annet ja loovust oma äritegevuse arendamise ja konkurentsieelise saavutamise eesmärgil.

Loome võimalikult palju võimalusi ja kanaleid võrgustike tekkeks, koostöö loomiseks, kogemuste ja info vahetamiseks. Tutvustame Eesti loomemajandusmudelit ka Euroopas ning toome Euroopa parimaid praktikaid Eestisse.

Mis meil aasta jooksul plaanis on?

Kujundame looveesti.ee portaalist virtuaalse loomeinkubaatori, et võimaldada laiemat ligipääsu tugiteenustele ja nõustamisele. Portaalist leiab infot ja abimaterjale loomeettevõtlusega alustamiseks, saab abi ja juhiseid ettevõtte juhtimisel ja töö korraldamisel. Samuti on portaali sihiks anda terviklik ülevaade loomemajanduse valdkonnast ning sektoris toimuvatest sündmustest, uuringutest, toetusvõimalustest jne.

Toome kokku erinevad ettevõtjad maakondades. Loov Eesti seminaridetuur “keskendub toote ja teenuse arendamisele, turundusele ja müügile ning ühtse ruumi loomisele erinevate isikute vahel piirkondliku koostegemise soodustamiseks. Seminarid on suunatud eelkõige loovisikutele ja loomeettevõtjatele, kuid samaväärselt on oodatud ka teiste valdkondade väikeettevõtjad.

Innustame loomeerialade tudengeid ettevõtlusega alustama, näidates, et see on üks põnevaid eneseteostuse ja eduka äraelamise viise. Tudengite ette jõuab uus ettevõtlusteater “Plahvatus”  ning uued loomingulised tooted sünnivad  Startup Weekendil.  

Õhutame inimesi arutlema loomemajanduse oluliste probleemide üle. Kutsume asjast huvitatuid kord kahe kuu tagant välkloengutele, kus arutame mõne valdkonna spetsialistieestvedamisel majanduse ja kultuuri vahelisi suhteid, loomemajanduse arenguprobleeme jne. Välkloengud toimuvad koostöös Eesti Kultuuriakadeemiaga.

Korraldame koostöökohtumisi loovisikute ning tööstus- ja teenindussektorite esindajate vahel.  Open-Coffee stiilis kohtumistel  saavad erinevad ettevõtjad tutvustada oma tegevusi ja arutada konkreetseid kaasamise võimalusi toodete ja teenuste arendamisel.

Viime kokku investoreid ja loomeettevõtjaid. Loomemajanduse valdkonda ei nähta senini valdkonnana, millesse investeerida ning puudub riskikapital. Loomeettevõtjate ja  võimalike investorite kohtumisega  tõmbame sellele tähelepanu ning viime kokku investoreid ja ideede omanikke.

Käsitleme loova majanduse teemat juhtimiskonverentsil, eesmärgiga  muuta Eesti juhtide arusaama, et loov majandus on pelgalt n-ö traditsiooniliste loovinimeste pärusmaa.  Näitame Eesti juhtidele, et globaalselt tegutsemiseks ning oluliselt suurema lisandväärtuse loomiseks  ei aita efektiivsusest ega ka mitte ainult ambitsioonist. Vaja on organisatsioone, mis on loovad ja innovaatilised. Kutsume Pärnu Juhtimiskonverentsile ühe maailma tipptasemel ja teemat hästi tundva esineja.

Uurime kultuurisündmuste majanduslikku mõju. Pilootuuringu eesmärgiks on teha selgeks, millist majanduslikku mõju (käive, kasum jne) omavad  kultuurisündmused piirkonna ettevõtetele (majutus, toitlustus, transport jne) ning milline on nende kultuurisündmuste sotsiaalne ja regionaalne mõju (piirkonna identiteedi kujundamine, elukeskkonna areng jne).

Teeme rahvusvahelist koostööd. Tutvustame Eesti loomemajandust läbi ingliskeelse trükise, loodud koostöövõrgustiku ja Eesti lugude viimise rahvusvahelistele loomemajanduse seminaridele .

Tutvustame disainijuhtimise mõjujõudu Eesti ettevõtjatele. Selleks korraldame rahvusvahelise disainijuhtimise konverentsi Tallinnas, kuhu kutsume selle ala tippe Euroopast vahendama oma kogemusi ja konkreetseid näiteid, kuidas teadlik disaini juhtimine on ettevõtete konkurentsivõimele mõjunud.

Arutame otsustajatega, kuidas soodustada loomeettevõtjate tegevust. Plaanis on mitmeid kohtumisi nii kohalike omavalitsuste töötajatega kui ka riigikogulastega.

Kes teevad?
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on sõlminud lepingu Balti Juhtimiskonverentsidega, kes koondas enda ümber tegusa meeskonna erinevatest tegijatest ja ettevõtetest.

Projekti tegevjuhiks on Eva Leemet, kommunikatsioonijuht Tiiu Allikmäe, Ott Sarapuu hoiab silma peal veebi arendamisel, kommunikatsioonispetsialist on Helen Unt ja seminare korraldab Silja Mägi.  

Kõikide tegijate mailiaadressid on eesnimi@looveesti.ee.

Jätkame koostööd kõigi oma heade partneritega ja loodame, et meiega liitub aasta jooksul veel mitmeid tegusaid asjast huvitatuid!

Loov Eesti on Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud ning 2009. aastal algatatud programm, mille peamiseks ülesandeks on ühendada loomingulisust ja ettevõtlust, elavdades seeläbi Eesti sisest nõudlust majanduses ja andes mõistele loomemajandus üheselt mõistetav sisu.