Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ootab ettepanekuid ettevõtluse kasvustrateegia koostamisel

09. jaanuar, 2013

MKMi_logoMajandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eesvedamisel on valmimas Eesti ettevõtluse kasvustrateegia aastateks 2014-2020. Ministeerium ootab ettepanekuid, milline peaks olema riigi roll ettevõtluse toetamisel ning milliseid toetusmeetmeid ettevõtlus kasvamiseks ja arenemiseks vajab. Arvamust saate avaldada vastavas veebikeskkonnas aadressil www.mkm.ee/iestrateegia.

Majandusarengu strateegia koostamise üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa konkurentsivõime kava „Eesti 2020“  katuseesmärkide täitmisele, suurendamaks nii tootlikkust kui tööhõivet. Konkreetselt on strateegia eesmärgiks jõuda selleni, et Eesti ettevõtted teenivad rohkem tulu kõrge lisandväärtusega toodetest ja teenustest. Selleks on vajalik ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika käsitlemine ühes strateegilises raamistikus, tagamaks seni strateegilise planeerimise tasandil eraldi seisnud poliitikate sidusus ja seeläbi suurem tulemuslikkus.

Innovatsiooni ja ettevõtlusstrateegia koosneb kuuest komponendist: visioon, eesmärgid, fookused, tegevussuunad, meetmed ja juhtimine. Igaüks neist kirjeldab kindlat aspekti poliitikaplaneerimises (vt alltoodud joonis), kuid tervikuna vaadates annavad nad pildi sellest, kuhu me aastaks 2020 jõuda tahame, ning mida me selleks tegema peame.

Samas veebikeskkonnas on võimalus tutvuda ka senitehtuga, samuti seotud uuringutega. Loodav strateegia koostatakse arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013“ asemele.

Ettepanekuid oodatakse hiljemalt 11.02.2013.