Mittetulundusühing (MTÜ)

01. oktoober, 2009

Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine. See tähendab, et tegutsetakse avalikkuse (terve ühiskonna) huvisid silmas pidades. Tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. MTÜ ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel. MTÜ-d reguleerib Mittetulundusühingute seadus. Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja kandmiseks peab ühing vastama Tulumaksuseaduse § 11 lg 2 nõuetele. Loe lisaks: MTÜ avalikes huvides tegutsemine

MTÜ-l peab olema vähemalt kaks liiget, kelle varalised ja muud kohustused määratakse kindlaks põhikirjaga. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmelisust ei saa teisele isikule edasi anda. Liikmel on õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda.

MTÜ asutamiseks sõlmitakse asutamisleping ja kinnitatakse põhikiri ning allkirjastatakse need kõigi asutajate poolt. Mittetulundusühingud kantakse kohtu registriosakonnas mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Registrikande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digitaalallkirjastatult ettevõtjaportaali kaudu.

MTÜ nimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus ja sisaldama täiendit, mis viitab isikute ühendusele (nt ühing, selts jne). Loe täpsemalt: kasulik info MTÜ kohta Vaata lisaks ka: kuidas asutada MTÜ-d

MTÜ-d juhib ja esindab juhatus, milles võib olla üks või mitu liiget. Juhatuse liikmed valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks ja neile on lubatud maksta tasu. MTÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millest võivad osa võtta kõik liikmed. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis MTÜ juhtimise küsimustes. MTÜ liikmed võivad valida volinikud, kelle koosolek täidab üldkoosoleku ülesandeid.

MTÜ lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või kui liikmete arv väheneb alla kahe. Püsiva maksejõuetuse korral peab MTÜ juhatus viivitamata esitama kohtule pankrotiavalduse. Sundlõpetamist võidakse kohaldada, kui MTÜ tegevus ei vasta tema põhikirjalistele eesmärkidele või kui põhitegevuseks saab majandustegevus. MTÜ lõpetamisel toimub likvideerimismenetlus. MTÜ lõpetatakse kustutamisega registrist.