Rahvusvahelise disaineri kaasamise toetus disainibüroodele

12. aprill, 2012

Disainibüroodel on nüüdsest võimalik EAS-ist taotleda toetust rahvusvahelise töökogemusega disainerite tööle võtmiseks.


Eesmärgiks on suurendada ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõimet, toetus on suunatud Eesti äriregistrisse kantud ettevõtetele või ülikoolidele

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele

Toetatavad tegevused:
arendustöötaja ettevõttesse värbamisega seotud tegevused;
arendustöötaja rakendamine toetuse saaja projekti eesmärkide elluviimiseks.
Toetatakse ainult neid tegevusi, mis on kirjas taotluses sisalduvas projektis ja mis on läbi viidud projekti perioodil.

Mittetoetatavad tegevused:
arendustöötajate kaasamine olemasolevate töökohtade täitmiseks või olemasolevate töötajate asendamiseks;
tegevused, mida on võimalik läbi viia ettevõtja olemasolevat inimressurssi kasutades;
konsultatsiooni- või muu teenuse sisseostmist ilma arendustöötajat ettevõttesse värbamata.

Abikõlblikud kulud:
kulud sisseostetud personaliotsinguteenusele või ettevõtja enda poolt läbiviidud värbamistegevusega seotud kulud (max 1/3 kaasatava arendustöötaja esimese 12 kuu töötasust);

projekti raames ettevõtjatesse kaasatud arendustöötajate töötasud (sealhulgas puhkusetasu) koos riiklike maksudega vastavalt töölepingus, töövõtulepingus või käsunduslepingus kokku lepitule;
toetuse saamisest teavitamisega seotud kulud.

Mitteabikõlblikud kulud:
ettevõtja üldkulud;
erisoodustuse andmine ja erisoodustuselt tasutav maks;
põhi- ja väikevahendite, inventari ja seadmete soetamise ja investeerimiskulud;
isikliku sõiduvahendi kasutamise kulud;
kulud, mis on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest hüvitatud;
muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
Käibemaks on abikõlblik, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

Miinimum ja maksimum summat ei ole otseselt kehtestatud, kuidvähese tähtsusega abi (VTA) raames taotletav summa koos viimase kolme aasta jooksul saadud VTA toetustega ei tohi ületada 200 000 eurot (transpordivaldkonnas tegutseva ettevõtja puhul 100 000 eurot).

Toetusmäär sõltub arendustöötajast ja moodustab abikõlblikest kuludest:

50% kui kaasatakse turundusjuht;
70% kui kaasatakse teadur, insener, disainer, tehnoloog
100% kui kaasatakse intellektuaalomandi kommertsialiseerija (ainult ülikoolide puhul)

Projekti periood on maksimaalselt 36 kuud.

Projekti periood algab kuni 4 kuud enne taotluse EAS-s registreerimise kuupäeva, taotluse EAS-s registreerimise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast.

Projekti periood lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajal.

Arendustöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga:

teadur
insener
disainer
turundusjuht
intellektuaalomandi kommertsialiseerija (ainult ülikoolidele)
muu arendamisega seotud töötaja

Nõuded arendustöötajale:
omab vähemalt 5-aastast rahvusvahelist töökogemust asjaomases valdkonnas, mis on omandatud välisriigis viimase 10 aasta jooksul;

omab vähemalt 4. – 6. taseme haridust International Standard Classification of Education 1997.a kategooriate süsteemi alusel;
ei asenda teisi töötajaid, vaid võetakse tööle uue ülesande täitmiseks;
ei ole töötanud toetust taotlevas ettevõtjas või ettevõtjaga samasse kontserni kuuluvas ettevõtjas vähemalt 12 kuud enne projekti abikõlblikkuse perioodi algust, projekti abikõlblikkuse periood võib alata kuni 4 kuud enne taotluse esitamist EAS-le;
loodav töökoht peab asuma Eestis, välja arvatud rahvusvahelise turundusjuhi töökoht, mis võib asuda välisriigis.

Töösuhteid reguleerivate lepingute ettevalmistamisel on vaja teada nõudeid arendustöötaja tulevases asukohariigis.

Infot leiab: www.eures.ee või inglise keeles Eesti kohta:www.investinestonia.com/en/Investment-guide