Sündimas on üle-Euroopaline programm “Loov Euroopa”

06. august, 2013

Airiin Lehtmets webLõpule on jõudmas läbirääkimised “Loov Euroopa” raamprogrammi üle perioodiks 2014-20. Euroopa Komisjon avaldas määruse eelnõu 2011. a novembris ning seda on EL Nõukogus menetletud Taani, Küprose ja Iirimaa eesistumise ajal. Euroopa Liidu asjade nõuniku Airiin Lehtmets heitis kiire pilgu programmi eesmärkidele.

Euroopa Liidu asjade nõuniku Airiin Lehtmetsa sõnul algasid Iirimaa juhtimisel kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Parlamendi, Komisjoni ja EL Nõukogu vahel. “Uus raamprogramm ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur“, „MEDIA“ ja „Media Mundus“. Eelnimetatutele lisandub sektoriülene tegevussuund, mis koosneb  kultuurivaldkonnas tegutsejatele suunatud finantsvahendist ning riikidevahelise poliitikakoostöö harust. Finantsvahendi eesmärk on lihtsustada kultuurivallas tegutsejate juurdepääsu  rahastamisele,” rääkis Lehtmets.  

Praeguse finantsperioodi programmide „Kultuur“ ja „MEDIA“ analüüs on näidanud, et antud sektorid seisavad silmitsi väga sarnaste probleemidega. “Turg on killustatud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse tõttu ningglobaliseerumine ja üleminek digitehnoloogiatele mõjutab kõiki sektoreid.  Valdkonda iseloomustab lisaks andmete puudulikkus ning erasektori investeeringute vähesus,” kirjeldas Lehtmets. “Seega on „Loov Euroopa“ raamprogrammi eesmärk parandada eelnevate programmide puudujääke ning kasutada optimaalselt ära loovsektorite potentsiaali, et suurendada nende majanduslikku suutlikkust ja konkurentsivõimet Euroopa 2020 strateegia kontekstis.” Sisulistes küsimustes on kokkuleppele jõutud, kuid programm kinnitatakse lõplikult peale Euroopa Liidu uue finantsraamistiku (MFF) kokkulepet sügisel.

Täpsemalt kehtivast programmist Kultuur (http://www.ccp.ee/?ca=sisu&id=16) ja MEDIA (http://www.mediadeskestonia.eu/). Lisan ka viite Euroopa Komisjoni veebilehele, kust võib leida ülevaate programmist: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/ .