Uuest aastast jõustusid Äriseadustikus ettevõtlust puudutavad muudatused

10. jaanuar, 2011
1. jaanuarist 2011 jõustuvad äriseadustiku muudatused toovad kaasa mitmeid uusi põhimõtteid ning lihtsustavad ka päris paljusid praegu kehtivaid nõudeid. Loov Eesti on nimetatud seadusega kooskõlla viinud kõik ettevõtlusvormide peatükid ja ettevõtlust puudutavad teemad. Ettevõtlusvormide osas on muudatused seotud peamiselt eurole üleminekuga.

Sissemakseta osaühing
Muudatuse eesmärgiks on võimaldada asutada ühingut ilma, et selleks peaks tegema märkimisväärseid kapitalimahutusi (nt kui planeeritav tegevusvaldkond seda otseselt ei nõua). Sissemakseteta ühingu asutajate ring ja kapitali suurus on siiski piiratud – sissemakseid tegemata saavad osaühinguid asutada vaid füüsilised isikud ning seda tingimusel, et kavandatud osakapitali suurus ei ületa 25 000 eurot.

Laienevad osa võõrandamise võimalused
Osaühing on oma olemuselt n-ö suletud isikute ringiga äriühing. Äriseadustik näeb osa võõrandamisel kolmandatele isikutele ette teiste osanike ostueesõiguse ning seadus lubab põhikirjaga osade võõrandamist veelgi piirata, sidudes osaniku õiguse võõrandada oma osa osanike nõusolekuga.

Juhatuse liikme tähtaeg
Alates 1. jaanuarist 2011 valitakse osaühingu juhatuse liige ametisse tähtajatult. Tänu sellele kaob osanikel kohustus jälgida juhatuse liikme volituste lõppemist ning esitada äriregistrile dokumente juhatuse liikmete ametiaja pikendamise kohta. Kui osanikud soovivad, siis võib juhatuse liikme valida ka edaspidi teatud tähtajaks. Sel juhul tuleb soovitud tähtaeg põhikirjas ette näha.

Nõukogu nõude kaotamine
Praegu on äriseadustikus üks erand, mille esinemisel peab osaühingul olema nõukogu – kui osakapital on üle 25 000 euro (400 000 krooni) ja osaühingu juhatuses on vähem kui kolm liiget. Uuest aastast ei ole osaühingul ühelgi juhul enam kohustust endale nõukogu valida. Soovi korral võib ühing nõukogu valimise põhikirjaga siiski ette näha.

Elukoha piirang
Äriseadustikust kaotatakse nii aktsiaseltside kui osaühingute osas piirang, mille kohaselt peab vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

Koosoleku läbiviimine
Tulevikus lihtsustuvad mitmed vorminõuded, mis puudutavad osanike poolt otsuste vastuvõtmist. Kui veel praegu tuleb osanike koosoleku kutse saata osanikule osanike nimekirja kantud aadressil, siis tulevikus võib seda teha ka osaniku elektronposti aadressil.
Kui osanik ei saa koosolekul ise osaleda, siis kirjaliku volikirja asemel võib esindaja esitada volituse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh e-kirja teel edastatud volikirja).

Mitterahalise sissemakse hindamine
Alates  1. jaanuarist 2011 audiitori kaasamise kohustus väheneb. Audiitori kontroll on vajalik vaid juhul, kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui kõik sissemaksed moodustavad üle poole osakapitalist.

Reservkapital ei ole nõutud
Osaühingute puhul kaotatakse reservkapitali nõue. Osanikud võivad siiski reservkapitali moodustada, nähes selle moodustamise ja suuruse (vähemalt 1/10 osakapitalist) ette põhikirjaga.

Loe vandeadvokaad, Luiga Mody Hääl Boreniuse partneri Karina Paatsi detailsemat artiklit Postimehes