Valmis kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava

11. märts, 2015

Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2016-2019 on koostatud kooskõlas mitmete valdkondlike ja valdkondadeüleste strateegiadokumentidega. Kultuuri, spordi ja lõimumise eesmärgid on püstitatud Riigi eelarvestrateegias aastateks 2015-2018, konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ (loomemajanduse valdkond), valdkondlikes strateegiadokumentides „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, „Lõimuv Eesti 2020“ ning „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“. Kultuuri, spordi ja lõimumise valdkonnad panustavad ka teiste ministeeriumide koostatavatesse valdkondlikesse arengukavadesse ja strateegiatesse.

Vaata arengukava SIIT

Loomemajandus algab lk 18