Vandeadvokaat Eeva Mägi: Autoriõiguse seaduseelnõu pole päriselt autorite huvides

30. oktoober, 2014

eevamagi2480x232
Vandeadvokaat Eeva  Mägi: Autoriõiguse seaduseelnõu pole päriselt autorite huvides. Paljude loomeliitude muudatusettepanekutega on uue eelnõu koostamisel arvestatud ning ka seletuskirja täiendatud. Samas on täielikult jäetud tähelepanuta pea kõigi eesti autorite soov jätta isiklik õigus teose puutumatusele (õigus teha teoses muudatusi) isikliku õiguste kataloogi alla ning mitte siduda seda vaid autori au ja väärikusega. LOE EDASI

Isiklik õigus teose puutumatusele on üks olulisemaid autori isiklikke õigusi, sest läbi selle saab autor garantii ka pärast varaliste õiguste loovutamist otsustada, kuidas ja kes võib teost muuta. Viies isikliku õiguse teose puutumatusele varalise õiguse alla, tekib olukord, kus autorilt võetakse õigus luua tervikteos. Varalised õigused teosele antakse praktikas ära juba enne teose loomist (tellimusel või töösuhte raames loodavad teosed), mistõttu võib eelnõu kohaselt saada seaduslikuks olukord, kus autor, luues vaid ühe väikese osa teosest, kaotab edaspidi õiguse ise teos lõpetada või otsustada, kuidas teost edasi luua. Selline eelnõu säte seab tugevalt ohtu kõik eesti autorid ja eesti autorite loomingu väärtuse. Isiklik õigus teose puutumatusele on autorite hinnangul kõige olulisem ja vajalikum õigus, sest läbi selle saavad autorid luua tervikteose ja pärast teose valmimist seista teose kunstilise väärtuse säilimise eest.

Eelnõu on seadnud audiovisuaalteoste autorid ääretult ebasoodsasse olukorda. Nimelt on eelnõuga audiovisuaalteoste autoritelt võetud ära õigus saada audiovisuaalteoste kasutamise eest õiglast tasu. Kehtiv autoriõiguse seadus ( § 14 lg 6) näeb ette, et audiovisuaalteose autoril on ka pärast varaliste õiguste loovutamist õigus saada teose kasutamise eest õiglast tasu. Mitmed Euroopa riigid on viinud oma siseriiklikusse õigusesse kehtiva autoriõiguse §-ga 14 lg 6 sarnase sätte. Jääb absoluutselt arusaamatuks, miks peavad eelnõu koostajad vajalikuks kaotada audiovisuaalteoste autorite õiguse saada teose kasutamise eest õiglast tasu.